Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsländan - Projekt bokstäver

Skapad 2021-02-05 10:22 i Termiten Mariestad
Förskola
Eftersom barnen har visat ett stort intresse för skriftspråket ska vi nu fördjupa oss i bokstäver och deras funktion.

Innehåll

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

Projektet har sin grund i barnens intresse. Vi har observerat deras stora intresse för skriftspråket, de lekar skola, skriver brev och spelar bokstavsspel.

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Fördjupa barnens förståelse för bokstävers funktion. Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka meningsfulla sammanhang kring bokstäver.

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill att barnen ska få förtrogenhet för bokstäver där de får kännedom för dess ljud, form och funktion. 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Under förmiddagarna arbetar vi i tre fasta grupper för att skapa lugnare arbetsro samt skapa kontinuitet i projektet. Vi använder oss av olika typer av material för att barnen ska få möjlighet att utforska olika uttryckssätt. 

Vi pedagoger arbetar nära barnen för att stötta dem i deras utforskande samt fånga upp deras tankar och idéer. 

Hur dokumenterar vi?

Vi använder oss av lärloggar på unikum som dokumentationsverktyg.

Vems ansvar?

Varje pedagog dokumenterar veckovis för sin fasta förmiddagsgrupp.

Stödfrågor för veckoreflektion

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad väljer vi att stanna upp vid?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

MÅL 1: Skapa en hållbar organisation som främjar barns utveckling och lärande.

 

På vilka sätt stödjer vår organisation barnens utveckling och lärande? 

Vad har vi sett att organisationen har lett till för utveckling och lärande hos barnen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad behöver vi utveckla/förändra för att sträva mot målet? 

 

MÅL 2: Förbättra vår gemensamma strategi för hur vi pedagoger skapar förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer.

 

På vilka sätt har vi förbättrat vår gemensamma strategi?

Har vi lyckats skapa förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer?

Om ja, på vilka sätt?

 

 

Om nej, hur kan vi göra istället för att sträva mot målet?

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: