Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamses Projektbeskrivning - Sagan om de tre bockarna Bruse

Skapad 2021-02-05 13:57 i 184351 Förskolan Sunnan Stockholm Farsta
Förskola
Hur vi på avdelning kommer arbeta projektinriktat med sagan om De tre bockarna Bruse.

Innehåll

Projektfråga:
De tre bockarna Bruse


Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga,
skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material  och redskap. Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar dokumentationen så att den ger underlag för reflektioner om hur det skapande arbetet bidrar till barns utveckling, lärande och metatänkande. Detta sker med ett vetenskapligt förhållningssätt där aktuell forskning omsätts i ett systematiskt kvalitetsarbete. Det medverkar till att skapande verksamhet och olika uttrycksformer utvecklas och fördjupas så att det ytterligare bidrar till barns lärande, känsla av mening och sammanhang samt förskolans måluppfyllelse. Både barn och vårdnadshavare ges goda, varierande och flexibla möjligheter att vara delaktiga i den processen.


Projektbeskrivning:

MÅL:
Genom att arbeta med bockarna bruse vill vi att barnen utvecklar kunskap kring:

Språk/kommunikation: Nya ord, begrepp, utökat ordförrådet, använda TAKK, våga berätta/prata i grupp,

Matematik: Storlekar, antal, räkneord, lägesord.

Social kompetens/värdegrund: Socialt samspel, turtagning, känslor.

Rörelse/kroppskännedom: Finmotorik, grovmotorik, balans.

Naturvetenskap/teknik: kunskap om växter och djur, byggnadskonstruktion. 

Lek: lära sig lek inom vissa ramar där kreativiteten och fantasin får utrymme att utveckla sagan.

Skapande: våga delta i sånger, dramatisera och uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer så som t ex bild. 

 

METOD: (hur)

Känslor:

 • Hur känner bockarna sig
 • Hur känner trollet sig (rädsla, ensamhet, snällhet, glad, hungrig)
 • Hur ser man ut vid olika känslotillstånd
 • Vad är en bra kompis?
 • Hjälpsamhet (hur känns det när man får hjälp, eller hjälper någon?)
   

Matematiska begrepp:

 • Antal
 • 1,2,3,4
 • Färger
 • Lägesord
 • Stor, liten, mellan
 • Former
 • Vikt: tung, lätt
 • Barnen övar på sagan olika uppbyggnader - början - slutet - mitten
   

Estetik/skapande:

 • Tillverka egna bockar
 • Tillverka troll
 • Tillverka bakgrund (kartong)
 • Gräs
 • Bygga en bro

Digitalisering:

 • Green screen
 • Projektor/smartboard visa saga, lyssna böcker, sagoyoga…
 • Ugglo

Drama: 

 • Barnen spela sagan
 • Skuggteater overhead

SYFTE:

Barnen ska få ett utökat ordförråd.
Barnen ska bli delaktiga i berättandet, skapandet och i dramatiseringen.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: