Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad undervisningsplan 2021- Mälarhöjden/Västertorps förskolor

Skapad 2021-02-05 15:21 i 233491 Förskolan Störtloppet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan kan jämföras med en projektplan. Undervisningsplanen upprättas inför en projektstart och ska ligga till grund för de målstyrda undervisningstillfällena inom ett projekt. En undervisningsplan beskriver hur vi ska lägga upp undervisning i projektet utifrån dels specifika projektmål, dels målen i vår verksamhetsplan.

Innehåll

Inför arbete med Undervisningsplanen: Ha med er Mälarhöjden/Västertorps Verksamhetsplan, LpFö18, samt de artiklar ur Barnkonventionen som din förskola valt att belysa lite extra.

OBS! Kopiera gärna över mallen i ett worddokument och arbeta i det, för att undvika att er plan inte sparas. När ni är klara kopierar ni tillbaka det ni skrivit hit till PoBen.

När ni är klara med undervisningsplanen tar ni bort all röd text innan ni publicerar. Kom ihåg att lägga Anne, Jeanette och Pär som medredaktörer.

Ni behöver ändra rubriken så att den överensstämmer med ert projekt. Ex: Undervisningsplan – avdelningsnamn – namn på projekt -vt21

Det är inte i undervisningsplanen som arbetet med den löpande pedagogiska dokumentationen sker. Detta görs istället i vad som kallas för "lärloggar".  Däremot reflekterar och diskuterar ni utifrån undervisningsplanen på era avdelningsreflektioner.

När ni väljer projekt så utgår ni framförallt från barnens intressen och behov, samt har med er ett språkfilter som synliggörs i hela projektet. Ha även en tanke om hur ni kan arbeta med enhetens mål från Verksamhetsplanen i era projekt.

 OBS! När ni trycker på "publicera" så kommer denna planering vara sökbar för samtliga skolor som använder unikum i Sverige. Det är därför viktigt att ni inte skriver om specifika barn och nämner dem vid namn. 

·       Titel på projektet - Vilket projekt har ni valt att arbeta med?
Beskriv det specifika område ni valt att projektet ska handla om. (ex:Projekt Läslusten. Vi har valt att arbeta med litteratur och högläsning)

·      Varför har ni valt just detta projekt? Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Beskriv vad barnen gör/visar intresse för, för att utifrån detta kunna formulera ett tydligt syfte med projektet (vi ser att barnen är intresserade av böcker och vi vill använda det utveckla deras ordförråd)

Hur ser gruppen ut kunskapsmässigt? Ser de proximala utvecklingszonerna likadana ut för alla barn/är de på samma nivå? Hur kan ni anpassa projektet så det är givande för alla barn i gruppen?

 

Vad står det i LpFö18 som stödjer valet av projekt? I vår VerksamhetsPlan? Annan forskning?

 

Undervisningsplan utifrån nuläget:

·       VAD: (Innehåll)

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

Frågeställning: (ex: hur använder vi barnens intresse för böcker för att utveckla deras ordförråd)

 

·       VARFÖR? (Syfte)

Varför – Vad är syftet med projektet? Hur kommer det sig att ni valde ovanstående frågeställning? Vad är det ni/barnen är nyfikna på? Vad är det ni/barnen vill få mer kunskap om/lära er?

·      MÅL

Vad vill ni barnen ska ha med sig/lärt sig när projektet är över?

Utforma ca 3-5 SMARTa mål utifrån ert projekt. Dessa använder ni för att lättare kunna planera vilka undervisningsaktiviteter ni vill erbjuda barnen, samt under avdelningsreflektion för att samtala och analysera den utförda undervisningen. Det gör det även lättare att se barnens lärprocesser. Om ni når målen tidigare än beräknat kan ni alltid sätta nya mål.

SMARTa mål är;

Specifika            de ska vara tydligt formulerade

Mätbara              man ska kunna svara ja/nej på huruvida målen uppnåtts

Accepterade      de ska vara förankrade hos alla involverade, alt. Anpassade – det ska vara rimligt att nå målet och det kan bestå av olika delmål

Realistiska         de ska kunna uppnås med de resurser som är tillgängliga

Tidsatta              de ska vara uppnådda inom angiven tidsram

 

·       HUR? (Metod)

Hur – Hur ska vi arbeta tillsammans med barnen för att komma närmare våra mål? Hur organiserar vi undervisningen för att uppnå målen? 


HUR kommer vi att specifikt arbeta med språket i detta projekt? Vilka ord/begrepp vill vi att barnen ska få med sig?

HUR synliggör vi barnens inflytande (Barnkonventionen)?

HUR planerar vi att dokumentera undervisningen? Hur ofta? När?

HUR planerar vi vår pedagogiska miljö utifrån projektet?

HUR använder vi våra digitala verktyg i undervisningen (utifrån tanken att barnen ska vara producenter, inte konsumenter).

(ex: vi kommer att intervjua barnen för att få reda på deras erfarenhet av och syn på böcker. Förändra lärmiljön för att göra böcker mer synliga och lättillgängliga, samt skapa mötesplatser där böcker är i centrum. Använda digitala hjälpmedel, som tex PolyGlutt, projektor, Book Creator, för att levandegöra böckerna och fortsätta att öka barnens intresse. Föra dialoger med barnen om våra böcker, hur vi tar hand om vår miljö och varandra. Läsa mer tillsammans med barnen i planerade lässtunder, samt samtala runt böckerna vi läser.)

 

Detta arbete kan/bör vara föränderligt och är något ni kan fortsätta att finplanera under era reflektioner, utifrån vad ni ser i barngruppen.

 

·       VEM?

Vem – Vilka är det som ska delta?  (skriv inga namn men beskriv till exempel om ni arbetar i liten grupp, helgrupp, halvgrupp) Hur möjliggör vi alla barns delaktighet?

 

·       NÄR?

När sker den planerade undervisningen? Alla dagar/vissa dagar/eftermiddagar/förmiddagar/etc.

 


·      Under avdelningsreflektionen kan ni använda följande frågeställningar:

Vad har vi sett hos barnen under aktiviteten?
Vad var framgångsrikt?

Hur har vårt förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

Hur utmanar vi barnen vidare för att närma oss våra mål? Vilka aktiviteter vill vi erbjuda barnen framåt?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: