Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering undervisning: Insekter, VT21

Skapad 2021-02-05 16:59 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 18

– Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur 

– Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning 

VARFÖR?

Eftersom vi under vårterminen ska lära oss mer om insekter vill vi ta reda på vad barngruppen redan har för kunskaper i ämnet, samt ta reda på vad de är intresserade av och vad de skulle vilja lära sig mer om. Vi vill även etablera grundläggande kunskap om vad som definierar gruppen insekter.

 

VAD?

– Vi lär oss mer om vad som definierar gruppen insekter.

– Vi tränar turtagning i samtal och att lyssna på varandra

 

HUR?

Vi läser ”Lilla Ärtans stora resa” och samtalar kring de olika småkryp vi ser i bilderna. Vi berättar att vi kommer att lära oss mer om insekter framöver och frågar dem om de vill berätta något som de vet om småkryp, samt vad de skulle vilja ta reda på. Vi avslutar samtalet med att jämföra en plastspindel och plastinsekt – ganska lika, men olika många ben! Vi räknar tillsammans och betonar att insekter har sex ben, en kropp, två antenner, och ibland två eller fyra vingar. Sedan är det dags för barnet att själv skapa en insekt genom att välja sex ben, en kropp, två antenner, och om de vill; två eller fyra vingar. Vi räknar tillsammans och använder oss av matematiska begrepp såsom ”plus” och ”lika med” när vi räknar kroppsdelarn, till exempel om det är tre ben på varje sida: ”tre plus tre är lika med sex, nu är det sex ben”. Barnet klistrar ihop delarna och avslutar genom att limma på en bild av sitt eget ansikte. Att barnet ska limma på sitt eget ansikte har två syften:

1. Vi vill etablera en tanke och känsla för att även insekter är levande varelser som vi människor bör värna om.

2. Vi vill inspirera till att använda de egenpysslade insekterna som dockor i leken, eftersom vi vill hålla intresset för insekter levande under en längre period. Det ger även barnen möjlighet att i lekens värld bearbeta det de lär sig. 


Hur ska det dokumenteras
?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: