👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 1B

Skapad 2021-02-06 14:41 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 1 Matematik
I Mitt i prick får eleverna öva på de förmågor i matematik som finns i Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-100. Du kommer att få arbeta med addition och subtraktion, geometri och mätning. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematiken. Du ska kunna använda matteord (matematiska begrepp) och välja lämplig metod när du arbetar själv och i grupp.

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du ska lära dig:

 • Taluppfattning 0-100
 • Äldre talsymboler
 • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0-100
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0-20
 • Problemlösning
 • Stapeldiagram
 • Klockan hel och halv
 • Mätning, längd, äldre måttenheter
 • Triangel, fyrhörning, cirkel
 • Mönster och symmetri
 • Miniräknaren
 • Programmering

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad/dator
 • spela matematikspel

Vad som kommer att bedömas:

 • Se matris nedan

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner, genomgångar och problemlösning,
 • arbeta i matematikboken, arbetsblad,
 • göra egna räknesagor med addition och subtraktion,
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick,
 • lämna in läxor,
 • göra Skolverkets bedömning i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mitt i Prick 1B

Avsnitt 1 Talen 0-20
sambandet mellan tal och antal för talen 0-12
uppdelning av talen 3 till 10
sambandet mellan tal och antal för talen 13-20
talraden 0 till 20 både uppåt och nedåt och från olika tal
räkna med mynt och sedlar
textuppgifter
positionssystemet och platsvärden
udda och jämna tal
Avsnitt 2 Addition med tiotalsövergång
tiotalsövergång i addition 0 till 20
kommutativa lagen i addition
symmetri
stapeldiagram
Avsnitt 3 Subtraktion med tiotalsövergång
tiotalsövergång i subtraktion 0 till 20
sambandet mellan addition och subtraktion
begreppen summa och differens
Avsnitt 4 Geometri och mätning
klockan hela och halva timmar
mäta längd med klossar och rutor
mäta längd i centimeter
mäta längd med äldre måttenheter
egenskaper hos trianglar, fyrhörningar och cirklar
Avsnitt 5 Talen 0 till 100
positionssystemet: ental, tiotal och hundratal
talföljder och att storleksordna talen 0 till 100
tallinje och hundraruta
addera och subtrahera med hela tiotal
addera ental till tvåsiffriga tal
subtrahera ental från tvåsiffriga tal
addera och subtrahera med mynt och sedlar upp till 100 kr
Avsnitt 6 Programmering
följa instruktioner
tolka enkla koder