Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-02-07 10:56 i Ornäs skola Borlänge
Medeltiden
Grundskola 4 Historia
Medeltiden beskrivs ofta som mörk och lite spännande i böckerna. Det fanns tappra riddare, kungar, drottningar, adelsmän och bönder. Det fanns även krig och död. Medeltiden var en orolig tid och det var därför riddare var så viktiga. I arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden. Välkommen till medeltiden - riddarnas tid! .

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
 • undervisningsfilmer om medeltiden
 • arbetsblad
 • läroböcker
 • grupp/klassdiskussioner
 • avslutande skriftligt prov

Du ska kunna:

 • vilka förändringar som skedde i Sverige
 • förklara kyrkan och prästernas roll under medeltiden
 • berätta om digerdöden
 • några städer under medeltiden
 • hur Sverige styrdes under medeltiden
 • hur vardagslivet var för människor under medeltiden
 • känna till något om några historiska personer som Birger Jarl Heliga Birgitta, Magnus Ladulås, drottning Margareta m.fl
 • redogöra för några historiska begrepp som hör till medeltiden t.ex. kloster, borgare, helgon, rike, uppror.

Bedömning

Du kommer i slutet av arbetet få visa delar av dina kunskaper genom att göra ett skriftligt prov. Du bedöms även fortlöpande under arbetets gång.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
   Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
   Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
   Hi
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
   Hi  E 6
  • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
   Hi  E 6
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Hi  E 6
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
   Hi  E 6

  Matriser

  Hi
  SO: förmågor i Ge, Hi, Re och Sh

  Jag har en grund...
  Jag har kommit en bit på väg...
  Jag utvecklar...
  Jag behärskar...
  TILLÄMPA KUNSKAPER
  Förstå begrepp Använda kunskaper
  Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
  Förklarar med egna ord fakta och nya begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
  Förklarar och därmed utvecklar fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
  Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
  SE LIKHETER och SKILLNADER
  Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
  Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
  Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
  Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
  Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
  TOLKA och ANALYSERA
  Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
  Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
  Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
  Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
  Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
  BEARBETA INFORMATION
  Söka, samla, välja och sortera information
  Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
  Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
  Bearbetar informationen självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
  Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: