Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Geometri åk 9” Rinkebyskolan

Skapad 2021-02-07 13:23 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
I kapitlet om geometri lär vi oss vad skala, symmetri och likformighet betyder och vad Pythagoras sats säger oss om rätvinkliga trianglar. Vi lär oss också mer om beräkning av volym och undersöker ett antal tredimensionella geometriska kroppar.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:


 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 

Centralt innehåll

 

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 • Likformighet och symmetri i planet.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Animeringar och presentationer som ligger på teams, testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet, videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.  

 

 • Skriftliga prov

 • Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Problemlösning
I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar. Tex: Pelle ska bygga ett akvarium det ska ha volymen 100 l, vilken mått kan akvariet ha?
Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar. Tex: Alex ska bygga ett decilitermått ,botten ska vara cirkulär, ge förslag på hur måttet ska ser ut?
Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder . Tex: Hur förändras ett klots begränsningsyta om radien förändras?
Begrepp
I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar förståelse för geometriska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Tex: Rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, volym, skala
Eleven visar god förståelse för geometriska begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang. Tex: Pythagoras sats, likformighet
Eleven visar mycket god förståelse för geometriska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Tex: Area och volymskala, rymddiagonal
Metod
I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar av geometriska figurer med tillfredsställande resultat. Tex: · Att räkna ut volym av rätblock.
Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar geometriska figurer med gott resultat. Tex: · Att räkna ut volym av prisma eller pyramid.
Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat. Eleven kan utföra avancerade beräkningar av geometriska figurer Tex: · Att räkna ut volymen av en sammansatt volym av kon och halvklot.
Kommunikationsförmåga
I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.
Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.
Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: