Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Solen V8-10

Skapad 2021-02-07 18:29 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Vi fortsätter med våra grupper, Kottarna och Väpplarna. Vi börjar med Lärpaket 3, flerspråkighet, digitala hjälpmedel. Vi jobbar med språk och matematik efter behov. Vi fortsätter jobba med värdegrunden.

Innehåll

 

 

 

Läroplanen beskriver: 

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)  

 

”Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra imorgon” 

 

Syfte - varför?

 

Vi har behov av både allmän språkträning och av att jobba med flerspråkighet. Barnen behöver träna språket, kommunikation, uttal och ordförråd. Många barn har annat modersmål än svenska och bör gynnas av vårt lärpaket.

 

Vi jobbar med värdegrunden, både i grupperna och med hela Solen.

 

 

 

Delade barngrupper för att varje barn ska få mer uppmärksamhet. Lugnare klimat.

 

 

Mål:

Vilka mål i läroplanen kan vi koppla det här till? Se längre ner

 

Övergripande mål som vi har på vår förskola: Språkutveckling

 

Andra mål vi arbetar med:

 

• Delade barngrupper. Både Kottarna och Väpplarna och delade grupper övrig tid.

 

• Planen för Disk- och Kränk: Att arbeta extra mycket med värdegrunden. Vi arbetar särskilt med just: Diskrimineringsgrund: Att uppmärksamma ev diskriminering/kränkning pga ålder.

 

• Att alla är trygga på alla platser.

 

 


Var är vi? (Nuläge)

 

Kottarna: Jobbar med värdegrunden genom ett kompistema för att uppmärksamma barnen på hur man är en bra kompis, respekterar varandra osv. Vi använder Kompisböckerna med olika fokusområden varje vecka.

Väpplarna: enl Väpplarboken, just nu med språkväpplaren.

 

Språk och matematik.

 

Vart ska vi?

 

Detta hoppas vi barnen har lärt när vi är klara:

 

• Att barnen utvecklar sin förmåga när det gäller språk och matematik.

 

• Att skapa ett gott klimat som gynnar barnens förmåga till empati.

 

Vi vill arbeta för att skapa mindre grupper för att lärandemiljöer och lärtillfällen ska främjas bättte hos barnen.

 

 

Vad vi pedagoger behöver för att kunna utmana och stimulera barnen och vilken kunskap samt hur vi skaffar oss det:

Mer material. Mer tid för att planera för aktiviteter och kunna skaffa oss mer kunskap om till exempel flerspråkighet genom Lärpaket 3 (flerspåkighet).

 

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering

Fortsätta med grupperna Kottarna och Väpplarna samt våra nya planer med mindre grupper övrig tid

Vara närvarande i barngruppen

Fortsätta med pedagogiska utmaningen för de äldre efter lässtunden med till exempel matematikutmaningar och språkövningar

Införa lärpaket 3, flerspråkighet, digitala hjälpmedel.

Fortsätta med språk och matematik. Fixa pärmar med uppgifter, språk och matematik och även annat, tex naturvetenskap. Införa Praxisalfabetet och annat där barnen får träna uttal, fonem, tex Bornholmsmodellen och Bokstavslandet, språklekar, sånger och även TAKK.  

Börja prata om våren. 

Börja med utvecklingssamtal i Unikum, först de barn som ska till förskoleklassen

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: