Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kensukes rike

Skapad 2021-02-07 18:34 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Vi läser en skönlitterärbok och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ni ska under 5 veckors tid läsa och arbeta med boken Kensukes rike. Ni kommer att reflektera, diskutera samt skriva olika typer av kortare och längre texter.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet jobbar vi främst mot:

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska visa att du:

 • kan läsa med flyt
 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan diskutera och reflektera kring bokens teman/budskap
 • kan skriva en berättande text

Arbetssätt

Vi kommer både att läsa under lektionstid samt hemma Vi kommer att diskutera kapitlets innehåll och svara på frågor. Vi kommer alltså att arbeta mycket med läsförståelse och ordförståelse.

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/teman i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken
 • din förmåga att skriva en berättande text

Uppgifter

 • Skriva en reflekterande text

 • Skriva berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Skriftligt
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Skrivuppgift
Innehåll
Din text innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din text innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Form och språk
Du använder dig av viss språklig variation. Du hittar vid tillfällen olika sätt att uttrycka dig på och med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du använder dig av relativt god språklig variation. Du hittar en del olika sätt att uttrycka dig på och med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du använder dig av god språklig variation. Du hittar olika sätt att uttrycka dig på och med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Den Berättande texten - Språk
Din berättande text har en viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din berättande text har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din berättande text har en god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Den Berättande texten - Berättarteknik
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ny aspekt
Läsflyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: