Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrepedagogik

Skapad 2021-02-07 20:01 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Teknik Svenska som andraspråk Svenska Bild Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Engelska
Du kommer inom i stort sätt alla ämnen arbeta med genrepedagogiken och de olika textgenrerna. Berättande text, återberättande text, beskrivande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande text. Vi kombinerar genrepedagogiken med läsförståelse strategier för att kunna läsa, förstå, och skriva olika slags texter. Tecter vi arbetar med i de olika teman och ämnen under terminen.

Innehåll

Inom teman och ämnen som kommer vi att fokusera på olika textgenrer som:

 •  Berättande text
 •  Återberättande text
 •  Beskrivande text
 •  Förklarande text
 •  Instruerande text
 •  Fakta text
 •  Argumenterande text 
 •  Redogörande text
 •  Analyserande text

Du får träna på att använda genrepedagogik för att kunna skriva olika slags texter.

Du får träna på att läsa olika texter och använda RT-modellen som läsförståelsestrategi.

Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser

1. Bygga kunskper: Lär dig ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om

2. Läsa och lära: Läsa olika texter och lär dig hur man skriver liknande.

3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.

4. Visa vad du kan: Skriv egna texter och visa vad du lärt dig.

 

Respons och bearbetning av texter

Vi kommer även att arbeta med hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Muntlig framställning: Vi kommer att arbeta med muntlig framställning inför klassen eller din lärare.

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:

 1. Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 2. Läsa och analysera texter för olika syften
 3. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 4. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Uppgifter

 • Mer läsning om genrepedagogik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3

Matriser

NO Sv Ma Tk En Bl SO SvA
Svenska åk 2

Rubrik 1

Kunskaper och färdigheter
Kan med stöd av vuxen
Kan oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet

Att producera en faktatext - uppgift 1

Kan med stöd av vuxen
Kan oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Skriva
Eleven kan med stöd av vuxen skriva texter för hand och på dator. Eleven kan med stöd av vuxen använda skrivregler.
Eleven kan oftast på egen hand skriva texter på dator, använda skrivregler, skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan kombinera sina texter med bilder och kan med stöd förbättra sina texter utifrån omdömen som eleven fått. Eleven kan använda ord som har med faktauppgifter att göra i sina texter.
Eleven kan på egen hand använda skrivregler och skriva texter på dator. Eleven har god förmåga att skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan använda ord som har med faktauppgifter att göra i sina texter.
Söka information
Eleven kan med stöd av vuxen söka information.
Eleven kan oftast på egen hand söka information.
Eleven kan på egen hand söka information.

Att skriva en berättelse

Kan med stöd av vuxen
Kan oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Skriva
Eleven kan med stöd av vuxen skriva en berättande text med en inledning, en händelse och en avslutning. Eleven kan med stöd av vuxen bearbeta sin text.
Eleven kan oftast på egen hand eller med visst stöd av vuxen skriva en berättande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad. Eleven kan med viss stöd skriva för hand eller med digitala verktyg. Eleven kan oftast på egen hand eller med stöd av vuxen gå igenom sin text och göra förtydliganden.
Eleven har förmågan att på egen hand skriva en berättande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleven kan skriva på digitala verktyg eller för hand. Eleven kan organisera berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning. Eleven kan kombinera ord och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: