Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering årkurs 9- Engelska-

Skapad 2021-02-07 22:29 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Welcome, everyone!

Innehåll

Planering årkurs 9- Engelska-

 

Project 1:   Planet Protectors

 

Week 2         Introduction .

 

Week 3         Speaking:  Are you an eco-activist?

                      Listening: Talk by climate activist, Greta Thunberg.

 

Week 4         listening: Talk by climate activist, Greta Thunberg.

.

 

Week 5        Writing assignment 1:  How to write an informal letter in English.

                    Write an informal letter as a response to the talk by Greta Thunberg.

 

 

Week 6         Grammar: Phrasal verbs.

                                       How to use although, because, whereas and, however.

 

Week 7         Reading: The causes of climate change

                     

Week 8        Test (vocabulary and grammar)

                     

Week 9       Sportlov.

                     

Project 2:   News and current events

 

 Week 10      Speaking : Predictions for 2021.

                      Reading : Article: What Can the Pandemic Teach Us About Mental Health?

 

Week 11       Vocabulary : Talking about opinions.

                      Speaking : Conversation cards: talking about the news in English.

Week 12       Grammar

 

Week13        Writing assignment 2.

                     

Week 14       Påsklov.

                     

 

Week 15       Prov

 

                     

Project 3:  Are you a good digital citizen?

 

Week16        Speaking : Let’s talk social media: how do you connect?

                      listening: What is a “social media influencer”?   

 

Week17        Reading: Creating better digital citizens.

                                      Creating better digital citizens.

 

Week 18       Grammar :The passive voice

 

Week 19       Writing assignment 3: argumentative essay

                     

Week 20       Film review. 

                     

Week 21       Oral presentation: film review.

 

 

Week 22       Quiz.

                      Last lesson.

 

Ämnets syfte

målen i kursplanens syftestext:

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

förstå och tolka innehållet i talad engelska …

formulera sig och kommunicera i tal …

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängandeEleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: