👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Safiren Planering VT 2021

Skapad 2021-02-08 10:25 i 042021 Förskolan Skattgömman Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Projekt om Astrid Lindgrens karaktärer med fokus "Karlsson på taket"

Innehåll

Fokusområden: 

Fysiskt aktivitet, språk samt matematik.

Bakgrund:

Redan innan sommaruppehållet märkte vi av ett ökat intresse kring olika Astrid Lindgren karaktärer, som fortfarande var aktuellt när vi kom tillbaka från semestern. VI beslutade därefter att ha ett temaarbete kring Astrid Lindgrens värld, med start med Pippi Långstrump, som nu fortsätter under våren med Karlsson på taket. Då vi har massvis med material att tillgå i form av böcker, ljudsagor, filmer, serier etc. och en redan stor kunskap hos barnen kring de olika karaktärerna, föll det sig väldigt naturligt att använda det som fokus i vårt projekt. 

Arbetssätt:

I vårt projektarbete utgår vi alltid utifrån barnens intressen och försöker ha material som inspirerar till lek utifrån vad barnen tycker om att göra. Vi försöker ständigt hitta nya idéer till material att använda oss av och meningsfulla och stimulerande aktiviteter för barnen. Vi ger barnen förutsättningar där barnen har möjlighet att förmedla tankar, funderingar och åsikter exempelvis vid samlingar, aktivitetstillfällen och andra liknande sammanhang. I allt vi gör på förskolan försöker vi ge barnen möjlighet till att göra flera gånger, i olika situationer med olika barn, allt för att ge barnen möjlighet till att se nya perspektiv och göra annorlunda mot tidigare tillfällen. Samlingarna vi har dagligen varierar mellan helgrupp och mindre grupper, och intresset för samlingarna har varit väldigt stort och uppskattat bland barnen. Dessa samlingar varierar i innehåll och vi försöker utgå ifrån vad vi gjort på förmiddagarna. Exempelvis om vi varit ute i skogen en hel förmiddag, har vi avslappningsliknande aktiviteter och har vi varit inne på förmiddagen, har vi någon rörelseaktivitet.

Dokumentation:

Arbetet i barngrupp dokumenteras kontinuerligt med framförallt bilder, men även videoklipp. Vi strävar även efter att använda oss av reflektionsprotokoll  i aktivitetstillfällena för kompletterande dokumentation och tankar kring aktiviteterna och vilket lärande vi kan se. Dessa dokumentationer använder vi oss av som grund i våra veckobrev samt till kommande utvecklingssamtal och vidareutveckling av projektarbetet.

Uppföljning och reflektion:

Varje vecka har vi både individuell planeringstid, men även reflektion i arbetslagen. Vid dessa tillfällen ser vi tillbaka på veckan och utvärderar vad vi har gjort, vilket lärande vi sett samt hur vi ska gå vidare. Under terminen kommer vi börja använda oss av de individuella lärloggarna som arbetslaget tagit del av. De fungerar på samma sätt som veckobreven, skillnaden är att de är för ett specifikt barn och visar på vilka lärprocesser barnen är och hur de utvecklas under sin tid på förskolan. Verktyget ger vårdnadshavarna en bättre översikt och ger oss en grund att använda oss av till framförallt utvecklingssamtalen i framtiden.

Aktuellt läge:

Med Pippi Långstrump bakom oss har vi lärt oss mycket kring hur vi kan arbeta med en Astrid Lindgren karaktär med nuvarande grupp av barn. Då "Karlsson på taket" ger oss många möjligheter att framförallt kunna lägga än mer fokus på relationer mellan barnen och "Hur man är en bra kompis" samt variera våra aktiviteter mer än vad vi gjort tidigare. Med den tillgång på lekmaterial och arbetsverktyg som exempelvis före bornholmsmodellen har vi allt vi behöver för att kunna skapa ett spännande och meningsfullt projektarbete om Karlsson på taket tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18