Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2021-02-08 11:05 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
I arbetsområdet ”Europas geografi” får du lära dig om olika europeiska regioner och om naturlandskap, näringsområden, klimat och kultur.

Innehåll

 

Syfte:

 

- Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

- Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

- Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

- Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. 

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

 

ü  Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

 

ü  Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 

Centralt innehåll:

 

Livsmiljöer:

 

- De europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

- Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 

- Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.

- Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor:

 

- Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Hur:

 

·         Vi kommer aktivt att arbeta med kartor och kartkunskap.

 

·         Läsa och bearbeta faktatexter på olika sätt.

 

·         Arbeta med olika landskapstyper, t.ex skogs-, jordbruks-, kust- samt fjällandskap.

 

·         Viss namngeografi.

 

·         Eleverna samlar fakta genom grupparbeten

 

Kunskapskrav:

 

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

Bedömning:

 

·         Eleven ska kunna använda kartbokens register och koordinater samt känna till de vanligaste karttecknen.

 

·         Eleven ska visa kunskap om viss namngeografi såsom viktiga städer, floder, hamnar, berg och sjöar.

 

·         Eleven ska kunna ange några orsaker till varför städerna ligger där de ligger i landet.

Björn Skylling Pahlberg, VT 2021

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: