Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen

Skapad 2021-02-08 12:47 i Fasanen Örebro
Förskola
I vår språkundervisning arbetar vi med språkmaterialet Före Bornholm - Språklekar i förskolan. Att systematiskt arbeta kring språket ger snabba och långsiktiga effekter på barns kunskapsinhämtning.

Innehåll

Pedagogisk utgångspunkt och vetenskaplig grund

Bornholmsmodellen arbetades fram för tidiga år på skolan, man förstod dock snabbt att ju tidigare man börjar arbeta med barns språkliga medvetenhet på ett systematiskt sätt, desto bättre resultat senare i barns utbildning. Materialet före Bornholmsmodellen togs fram. Före anspelar på förskolans arbete och betydelse för barns språkutveckling. Om barn får ägna en liten stund åt språklekar varje dag, klarar de läs- och skrivinlärningen bättre i skolan.

Före Bornholm gör barnen medvetna om hur språket är uppbyggt och att ord vävs samman av olika språkljud, så kallade fonem. Genom lek med olika språkljud, rim och ramsor och andra språklekar, har man kunnat se att det blir lättare med avkodning, stavning och läsförståelse i skolans undervisning. Särskilt goda effekter på läs- och skrivinlärning kan man uppnå genom att systematiskt göra barnen uppmärksamma på olika ljud och bokstavslekar.

Mål och syfte

Var är vi?

Många barn har inte svenska som modersmål. Vi ser att vi behöver öka den språkliga medvetenheten för att minska glappet mellan de som har svenskan och de som inte har den naturligt i hemmet. På lång sikt leder det till att fler klarar målen i skolan. 

Var ska vi?

Vi ska stärka barnens språkutveckling och språkliga medvetenhet.

Vi vill att barnen

 1. utvecklar sin språkliga medvetenhet.
 2. Får en ökad förståelse för språkets uppbyggnad.
 3. blir trygga att tala svenska och modersmål.
 4. vågar lekskriva
 5. visar intresse för det skrivna ordet

Genomförande

Vi använder oss av material Före Bornholm - Språklekar i förskolan, för att på ett systematiskt sätt ta in språkundervisning i vår verksamhet. Före Bornholmsmodellen är utformad på ett sådant sätt att det möter och väcker barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar med detta varje dag i mindre grupper. Grupperna är behovsanpassade så att vi kan möta barnen där de är och anpassa för bästa möjliga lärande. En del grupper är de 6-7 i, och en del är de 2-3 i. på så vis ser vi till att barnen får talutrymme och tid med pedagoger i lugna miljöer. Varje undervisningstillfälle har en liknande utformning så barnen har en förförståelse för händelseförloppet. Början och slut är detsamma, innehållet med sagorna och ramsorna varierar. 

Upprop, veckans ramsa, språklek, sånglek, och avslutning gör vi i en gemensam samling med alla barn. När det är klart delar vi in dom i sina grupper och läser sagorna då det i stor grupp kan vara svårt för de flesta att orka koncentrera sig och det tar längre tid att få svar på sina frågor etc. Sagorna berättas på olika vis och alla barn får ta del av alla sätt, högläsning ur bok, flanoberättande, film, teater, högläsning med hjälp av projektor. Allt material finns sedan tillgängligt för att barnen ska kunna fortsätta leka med sagorna och ramsorna. Barnen får på så vis en gemensam berättelse och gemensamma erfarenheter vilket underlättar leken och språkutvecklingen.

Vid varje tillfälle får barnen möjlighet att öva på rim, mungymnastik, sätta ihop ord, återberättande, meningar och ord m.m.

Dokumentation under läroprocessen

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocess via avdelningens och barnens lärlogg.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: