Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis!

Skapad 2021-02-08 12:49 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
I de olika aktiviteter vi gör lägger vi fokus på att vara hjälpsamma mot varandra, samarbeta på olika sätt och att vara bra kompisar mot varandra.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

I takt med med att barnen blir äldre och utvecklar sitt Jag, ser vi att vi behöver utveckla samarbete, hjälpsamhet, förståelse och kamratskap.

Vi vill fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att alla barn känner att de har en plats, blir lyssnad på, respekteras och respekterar andra. Skapa trygghet i gruppen och genom olika aktiviteter ha roligt tillsammans.

Vi tar stöd i "Kompisböckerna" med Kanin och Igelkott, samt serien om "Djuren på Djuris" på ur.se. samt "Vem-böckerna" av Stina Wirsén.

 

Mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra."

"Arbetslaget ska stimulera barns samspel samt hjälpa och stödja dem i att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra."

Utvärderingsbart mål:

När projektet är slut har alla barn på Larven fått möjlighet att samarbeta, vara hjälpsamma mot varandra och visa kamratskap mot andra människor.

Målkommunikation och handlingsplan:

Vi visar en film ur serien "Djuren på Djuris" eller ”Vem”, för att introducera projektet för barnen.

Vi pratar i grupp om vad en kompis är och hur man är kompis.

I de olika aktiviteterna vi gör lägger vi fokus på att vara hjälpsamma mot varandra, samarbeta på olika sätt och att vara bra kompisar mot varandra.

Vi betonar också i samtal dessa ord såsom "Hjälpa varandra", "Samarbeta" och "Vara kompis".

 

Sekundära mål:

(Koppla till läroplansmålen med knappen nedan)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: