👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Industriella-, amerikanska-, och franska revolutionen

Skapad 2021-02-08 13:07 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Amerikanska och franska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Samhället förändras - Industriella-, amerikanska- och franska revolutionen!

Innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska du träna din förmåga att:

 • hantera historiska begrepp (revolution, klass, källkritiska begrepp, borgare etc.) 
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar. Du ska kunna förklara varför det blev revolution i till exempel Frankrike och hur detta påverkade samhället.  
 • hantera källor för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor. 
 • resonera källkritiskt och hantera källkritiska begrepp
 • förklara hur händelser och förändringar under revolutionernas tid har påverkat vår egen tid
 • resonera om hur historia används för att påverka människor och deras identitet. 

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med genomgångar, uppgifter, film och gruppövningar. Jag kommer att gå igenom revolutionernas olika skeenden för och sedan ska eleverna träna källkritik, bildanalys, att förklara orsakssamband etc. 

Vilka förmågor vi arbetar med syns nedan under "Bedömning". 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hantera historiska begrepp (revolution, klass, källkritiska begrepp, borgare etc.) 
 • resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar. 
 • hantera källor för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor. 
 • resonera källkritiskt
 • förklara utvecklingslinjer 
 • resonera om hur historia används för att påverka. 

 

Tänk på att:

använda relevanta begrepp i ett sammanhang.

när du för resonemang om orsaker är det bra om du förklarar hur orsakerna hänger ihop och hur de förstärker varandra.

använda historiska exempel i dina resonemang 

lyfta fram hur historia används för olika syften och i olika sammanhang. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Revolutioner

Industriella revolutionen

------>
------>
------>
Resonera om orsaker
Här bedömer jag din förmåga att resonera om orsaker.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda
Resonera om konsekvenser
Här bedömer jag din förmåga att resonera om konsekvenser, på kort och på lång sikt.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda

Franska revolutionen

------>
------>
------>
Resonera
Här bedömer jag din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda
Konsekvenser och samband
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver och förklarar enkla samband.
Du beskriver och förklarar förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver och förklarar komplexa samband.
Källkritik bedöma trovärdighet
Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor. Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang källornas trovärdighet
Du för relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet
Källkritik använda historiska källor
Använda historiskt källmaterial Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.

Användning av Historia/Historiebruk

------>
------>
------>
Historiebruk
Här tittar jag på din förmåga att resonera om hur historia används för att påverka.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Historiebruk begrepp
Här visar du på att du lyfta fram vilken typ av historiebruk det är.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i väl fungerande fungerande sätt.