👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling/framtid- naturvetenskap och kommunikation

Skapad 2021-02-08 13:41 i Kållekärrs förskola Tjörn
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtlandrapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987). Vad behöver vi förstå och göra för att världen och dess invånare ska kunna leva och må bra nu och i framtiden.

Innehåll

Bakgrund 

 

 • Vi vill utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån ett gemensamt ställningstagande, ett tema, förskolan. Vad behöver barn i framtid? Vad behöver våra barn som människor utifrån ett samhällsperspektiv? Mänskliga relationer, kollektivt tänkande, ansvarstagande, reflektion och kritiskt tänkande.
 • Att arbeta med ett gemensamt tema innebär att utveckla vår utbildning förskolan, där progressionen i lärandet och gemenskapen förskolan står i centrum. Ett gemensamt tema tror vi skapar gemensam reflektion- vi vill skapa ett  VI  och en röd tråd i utbildningen förskolan. Vi vill en hållbar utbildning, ett arbetssätt som kan fungera som en grund att fortsätta med under kommande år.
 • Vi behöver undervisa våra barn att tänka som konstnärer: kreativt, vara nyfiken, ställa frågor och våga vara lekfulla”. Det finns hopp för framtiden, vi behöver enbart börja lyssna, se och tro barnen, deras extraordinära förmåga att nyskapa, uppfinna, kreativa situationer.
 • Pedagogerna fick på uppstarten en presentation av Hållbar utveckling och arbeta i workshop med Land Art. Utifrån dagens diskussioner vald pedagogerna att fokusera på social hållbarhet. Samt att undersökningsområdet och nyfikenhetsfrågan är: Vad får oss att må bra?

   

   

   

   

  Vad är det barnen intresserar sig för och återkommer till? Undersöker, frågar? 

  Vilka spår är mest intressanta att gå vidare med just nu? 

  Lek och fantasi

  kommunikation och skriftspråk läslyftet

  Naturvetenskap och naturfenomen

  Estetiska processer i bild, dans,rytmik, musik, litteratur, berättande och rörelse.

  Använda oss av digitala verktyg.

  Hur tar vi tillvara på barns erfarenheter i mötet med det nya?

  Hur utmanar och inspirerar vi vidare?

   

 •  


   
  Projekt

   

  Naturvetenskap och Naturfenomen

   

  Barns relation och dialog med naturen där lek, fantasi estetik och digitalitet blir centrala

  Nyfikenhetsfråga

   Hur kan vi förbinda utforskande i Na och litteratur med barns lekvärldar?

 

 

Naturen bjuder in till lek, fantasi, kommunikation och utforskande, och ger barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. Om barn får vistas mycket i sin närmiljö skapar de en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om den nu och i framtiden. För att få syn på barnens relation till naturen behöver vi lyssna och se hur barnen möter, upplever, utforskar, förundras och upptäcker naturen. Vi upplever att barnen utvecklar samspel, relation, empati, till varandra. Vi vill tillsammans med barnen skapa en god relation, välbefinnande och hållbarhet till vår närmiljö.

 

  Mål/ syfte

Blåbärskogens prioriterade mål vt-21

 • Lpfö-18
 • ?
 •  
 •  
 •  

 

 • Förskolans arbete med en hållbar framtid kan skapa lust, kraft och hopp om framtiden. ”Det är mycket som är viktigt i förskolans uppdrag men kanske det allra viktigaste är att ge barn hopp och framtidstro. Att ge dem tillit till sina egna tankar och kreativa förmågor att förändra världen.

 • Möjlighet att erfara att alla är viktigaatt kunna påverka och det de gör är viktigt och gör skillnad.

 • Tillsammans utforskar vi vår omvärld och lär oss ny kunskap genom kommunikation och dialog.
 • Förståelse för att allas teorier är värdefulla.
 • Möjlighet att pröva sin kunskap mot vetenskaplig forskning och lita till sin förmåga.
 • Ge barnen förutsättningar att uttrycka sig på så många olika sätt som det är möjligt, det vill säga 100 språklighet. 
 • Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi skapar förutsättningar för barnen att kunna gå djupare i ett fenomen eller begrepp genom att arbeta med det under en längre tid.
 • Reflektera gemensamt över materialfunktionerkonstruktionerprodukter och livscykel
 • Hur kan vi arbeta med naturvetenskap och kommunikation-barns relation till naturen som inspiration till lust och lärande? 
 • Reflektera gemensamt över relation  och samband mellan människa, natur, djur och samhälle.
 • Att skapa känsla, nyfikenhet och förståelse för naturen
 • Vad vill barnen ta reda på om naturen/ närmiljön?
 • Synliggör och skapa möjligheter för barnen att undersöka, utforska och förundras samt förstå hur människor, samhälle och naturen är sammanflätande med varandra och påverkar varandras framtid och att ge förutsättningar att påverka världen.

 • Lek fantasi- förskolan är en plats för utveckling och lärande och en förutsättning för barn att ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter är att de får ha roligt, leka och fantisera. Vi vuxna som möter barnen måste se till att det finns tid, plats och inspiration för barns lek varje dag. Leken hjälper barnen att bearbeta och förstå sammanhang i sin omvärld så lärandet blir lustfyllt, begripligt och meningsfullt
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning- vad ska vi erbjuda?

 • Erbjuda gemensamma undervisningsaktiviteter där 100 språkligheten blir central.
 • Barnen bekantar sig med olika typer av naturmaterial som lera, vatten, sand, och material som vi hittar i vår närmiljö.
 • Vi skapar lärmiljöer som väcker barns intresse för naturvetenskap och teknik.
 • Vi erbjuder material för att ge barnen möjligheter att utforska på ett varierat sätt.
 • Vi använder oss av okodat material ex. återvinningsmaterial, naturmaterial, m.m
 • V
 • Vi erbjuder trivsamma måltider där det skapas goda möten och samtal.
 • Leken ska vara en central plats i utbildningen och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.
 • Miljön ska vara estetiskt tilltalande, sinnlig, kreativ och föränderlig.

 

Arbetsverktyg

 • Projekterande arbetssätt 
 • Pedagogisk dokumentation
 • Digitaliseringen 
 • Unikum -lärplattform 
 • SKA dokument

Styrdokument  

 • Kållekärrs Vision
 • Lpfö.-18 
 • Arbetsplan
 • Likabehandlingsplan
 • Barnkonventionen