Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3_Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Matrisen, Avd Cirkel Blå

Skapad 2021-02-08 22:21 i 213131 Förskolan Matrisen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

I vår analys efter höstterminens arbete kom vi fram till att arbetet med Bu och Bä fortsätter och har skapat en gemenskap mellan barnen och alla har fått möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Barnen visar intresse och nyfikenhet för Bu och Bä och känslor som figurerar i böckerna.

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Skapa social hållbarhet, tillsammans i både Blå och Gul grupp.

Vårt arbetssätt och metoder: 

Att genom reflektioner i hel och halvgrupp tillsammans med barnen möta frågor och funderingar att arbeta vidare med. Barnen kommer få uttrycka sig på olika sätt genom hundraspråklighet och genom det ge barnen möjlighet att delta utifrån sina behov och förutsättningar. 

Vår frågeställning till barnen:

Vilken mötesplats kan vi tillsammans skapa på förskolan kring Bu och Bä?

 Projektfråga för oss pedagoger:

- På vilket sätt bidrar vår förskolas utbildning till att våra barn i Älvsjö får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld?

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: