Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2021 Sagor och Drama - Språk och Kommunikation

Skapad 2021-02-09 07:52 i Färglådan Österåker
Förskola
Vårt gemensamma tema under februari-mars är Språk och kommunikation. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen. Gemensamt för förskolan är att vi arbetar med Sagor och Drama.

Innehåll

Tema Språk och Kommunikation - Sagor och Drama

Syfte

Språk och kommunikation är grundläggande för barns utveckling. Genom språket kan barn uttrycka tankar, önskemål och känslor. Språk och kommunikation innebär inte endast det talade språket utan innefattar även ögonkontakt, mimik, kroppsspråk, tecken och ljud. Att kommunicera innebär att dela uppmärksamhet med andra. I kommunikation med andra lär sig barnet nya sätt att förstå sin omvärld, det erfar och lär nya ord och begrepp. Genom språk och kommunikation får barnen känsla av sammanhang och lär sig nya strukturer i sin vardag såsom rutiner likväl som leksignaler och språkliga strukturer för samtal och kommunikation.

Syftet under denna temaperiod är att låta barnen möta ett rikt språk, nya ord och begrepp men även olika sätt att språka och kommunicera så som med kroppen, mimik, skapande, drama. Vi vill ge dem möjlighet att se samband mellan ord och begrepp genom att få uppleva dem i olika sammanhang genom fysiskt utforskande, skapande, berättande, film, drama och lek.

Barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser i lek. Genom att arbeta med sagor och läsa samma saga flera gånger på olika sätt och med olika material vill vi ge barnen förutsättningar att hitta en gemensam utgångspunkt för egna dramatiseringar, lek och kommunikation i gruppen.  

 

På Språkförskolan Penseln planerar vi att arbeta med

Sagor i olika former såsom flanosagor, dramatisering, högläsning, berättande med rekvisita och konkret material. Stort fokus kommer att ligga på språkstimulans genom att använda och tydliggöra nya ord och begrepp i sagoberättandet.

Vi arbetar med fokustecken, TAKK med relevanta begrepp kopplade till sagorna

Barnen kommer att få möjlighet att leka / dramatisera, skapa kring sagor 

Vi kommer gemensamt tillverka rekvisita till sagan om Bockarna Bruse för att barnen ska kunna återberätta och utveckla sagan efter egna tankar och idéer.

Barnen kommer även att få tillverka egna bordssagor till Bockarna Bruse som de kommer att få förvara i egna sagopåsar. Sagopåsarna är tänkta att användas hemma för att barnen ska inspireras till återberättande och öka självförtroendet i berättar- och kommunikationsförmågan.

Vi kommer även att använda oss av skriftstpråk och symboler i samlingar och synligt i verksamheten för att ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse och förståelse för att bokstäver och symboler kan användas för att kommunicera och förmedla budskap.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Språk och Kommunikation

Dagliga samlingar där vi läser/berättar/dramatiserar sagor      

Bok/bildsamtal där alla barn ges språkutrymme, inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse för att stimulera varje barns språkutveckling. 

Genom miljö och material inspirerar och lockar vi till egen rollek, dramatisering och utforskande av sagor och drama

Vi stöttar och hjälper barnen att komma vidare i sin lek och dramatiseringar

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

 

Utbildning - Undervisning 

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

Vi utgår från läroplanens mål inom språk och kommunikation och kopplar aktiviteter och undervisning till målen för att medvetet och metodiskt arbeta med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss bland annat av fokusord med TAKK, böcker, konkret material och rekvisita, flanosagor, dramatiseringar, ljud, sagoappar, Vidgit och samtalsbilder för att ge barnen en upplevelse av sagans värld.

Vi använder drama och lek för att låta barnen använda rösten och kroppen som uttrycksmedel. I dramat utvecklas språk och
kommunikation både i planering och under spelets gång.

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek, drama och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom samtal med vårdnadshavarna vid hämtning där vi berätta vad vi gör/har gjort 

Unikum

Utvecklingssamtal via Teams

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter - hur ser vi att barnen har tillägnat sig ett förändrat lärande i förhållande till läroplansmålen kopplade till temat.

Dokumentation på våra avdelningar och i Unikum används som en del i utvärdering och analys

Vi arbetar systematiskt med utvärderingar där vi stämmer av att vi arbetat med alla mål inom målområdet. Vi diskuterar hur vi kan se barnens lärande i praktiken - vad säger och gör barnen som tyder på att de tillägnat sig nya färdigheter och förmågor. Vi reflekterar över vår undervisning och hur barnen getts möjlighet att utveckla olika förmågor i förhållande till dem. Vi lägger fokus på vad som fångade/inte fångade barnens intresse och lust att lära och hur vi kan utveckla vår undervisning och utbildning vidare.

Våra utvärderingar ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete och påverkar på så sätt hela utbildningen i förskolan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: