Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stödmaterial Utvecklingspedagogisk teori

Skapad 2021-02-09 10:41 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Matematik och Bishops matematiska aktiviteter

Innehåll

Stödmaterial   Utvecklingspedagogisk teori

Bofinken 6 februari 2021  (uppdaterad 18 feb) 

Bishops matematiska aktivitet, rumsuppfattning 

 

Läroplansmål: Matematik

-        förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

-        förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

-        förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Val av kärnämne/kärnämnen:  Koncentration, att styra och hålla kvar uppmärksamhet. – kan barnet hålla kvar sin uppmärksamhet eller fladdrar den? Vilket barn? Intresserar sig barnet för människor/saker/ingenting? Deltar barnen kollektivt?

 

 

Samvärdering (nulägesbestämning) De flesta i gruppen har tagit nästa kliv in i vår verksamhet. Det är en grupp som gärna är aktiv, som visar att de tycker om att röra sig, både inne och ute.

Rumsuppfattning ska vi prova på inomhus först. Hur barnen tar sig runt i lokalen, ska observeras först och en nulägesbestämning ska göras.

 

Frågor: Vad händer för gruppen när det är ”fri” lek på avdelningen kontra fri lek på gården. Hur rör sig barnen, vilket material tar det åt sig. Hur använder de sig av varandra. Är alla i gruppen aktiva?

 

Samplanering- Undervisning 

Exempel på begrepp: Avstånd, bredd, djup, riktning, orientering, placering, slutenhet och rörelse.

 

Lärandesituations inramning (när,var,vem,hur,varför)

 

När; onsdag fm delad grupp –

Vem: E, E, A,T,E

 

Var: Inomhus till en början – gröna mattan

 

Hur: Börjar samlingen med alla får berätta sitt namn och därefter får barnen instruktioner att rulla bollen till varandra. Nämn den de ska rulla till vid namn. Vi pratar om avstånd. Vem sitter nära, vem sitter långt bort.

Därefter tar vi fram ”gympa” klossarna och barnen ska få träna på placering/lägesord.

 

Samordning av perspektiv: gruppen är vid i sin kunskapsnivå. Något barn är yngre än resten och har annat utgångläge i kunskap kring ämnet. Genom att prata om och lyssna in barnen när vi pratar om begreppen (nedan) får vi syn på vart barnen befinner sig kunskapsmässigt. 

 

Från lokalt till expansivt språk: benämn lägesorden. Framför, bakom, sidan om, nära, långt bort, etc

Barn behöver både stöttas och utmanas: Stötta barnen som behöver det, uppmuntra med positiv feedback, hjälp till där det behövs. Låt barnen använda varandra. Be barnen att be varandra om hjälp. Hur förklarar vi bland annat begreppet nära? Låt barnen utmanas i sina funderingar.

 

 

Samhandling (genomförandet) och återkoppling

 

Samvärdering (nylägesanalys)

Utifrån valt läroplansmål och kärnämne/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHERENS

Uppgift: Att förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck

Fråga: Hur tydlig och begriplig är miljön i förskolan?

Illustreras: Två case med inskolning s.106-107

Läroplansmål: Nödvändig förmåga i alla mål

 

KONCENTRATION

Uppgift: Styra och hålla kvar uppmärksamhet

Fråga: Underlättar förskolan för barnen? (jfr diagnoser)

Illustreras: “Vi vill bygga klart” s.118-119

Läroplansmål: Grundläggande förmåga som behövs i allt lärande

 

MINNE

Uppgift: Att komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter

Fråga: Vilka minnen skapas i förskolan och hur hanteras minnen från andra miljöer?

Illustreras: “Wiliam vill bada” s.133, “Var låg den nu?” s.148

Läroplansmål: Generell förmåga, brister i minne påverkar det mest

 

INTERSUBJEKTIVITET

Uppgift: Att läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld

Fråga: Har alla barn ett intersubjektivt utbyte i förskolan?

Illustreras: “Dumma teckning” s.131

Läroplansmål: Utveckla förmåga att fungera i grupp

 

SJÄLVBILD

Uppgift: Att veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)

Fråga: Får alla möjlighet att se positivt på sig själva?

Illustreras: “Hon vill ändå inte vara med” s.123, “Dumma teckning” s.128-129

Läroplansmål: Utveckla sin identitet och känna trygghet i den

 

KOMMUNIKATION

Uppgift: Att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra

Fråga: Ingår alla i gemenskapen och blir förstådda?

Illustreras: “Erik har mycket att berätta”, “Då kräkte draken” s.154 och mycket mer

Läroplansmål: Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta … och fler

 

EXEKUTIVA FUNKTIONER

Uppgift: Att planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende

Fråga: Arbetar nu medvetet med att stärka detta/ser ni barns svårigheter med “diagnosögon”?

Illustreras: “Vi vill bygga klart” s.118

Läroplansmål: T.ex att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

MENTALISERING

Uppgift: Att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra

Fråga: Arbetar ni med TOM (theory of mind)?

Illustreras: “Var är hans mamma”s.56

Läroplansmål: Utvecklar förmåga att hantera konflikter… att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv

 

ABSTRAKTION

Uppgift: Att symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler

Fråga: Kodväxling, olika språklig kompetens, begreppsbildning – hur arbetar man med detta?

Illustreras: “Johan och Ulla leker med ormen Sune” s.163

Läroplansmål: Förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder antal, ordning och talbegrepp… med flera kunskapsmål

 

GENERATIVT LÄRANDE

Uppgift: Att lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Fråga: Får barnen hjälp att systematisera sina erfarenheter av att lära?

Illustreras: Temaarbete i förskolan, barn “forskar”

Läroplansmål: Förmåga att utforska, dokumentera, ställa frågor…

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: