Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism vt-21

Skapad 2021-02-09 10:53 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Området behandlar elektricitetens begrepp, magnestism och enkla elektriska maskiner.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Elektrisk ström, som hela vårt samhälle bygger på idag, är egentligen något så simpelt som elektroner i rörelse. Under detta område ska du få lära dig mer om hur elektroner kan röra sig i olika material, hur ström uppkommer och hur vi kan utnyttja spänning, ström och magnetism i olika sammanhang.

Innehåll

Ellära och magnetism

Nedan är hämtat från Lgr11

Syfte;
Undervisningen i ämnet teknik/fysik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

 

Förmågor;
-- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
-- genomföra systematiska undersökningar i fysik,
-- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll;
Fysiken i naturen och samhället
-- Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
-- Aktuella samhällsfrågor som rör fysik 

Fysiken och vardagslivet
-- Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
-- Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden
-- Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Tekniska lösningar (Tk)
-- Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Fysikens metoder och arbetssätt
-- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
-- Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
-- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
-- Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Förtydligande:

När kursen är klar ska du känna till:

-- Hur en atom är uppbyggd

-- Vad som menas med elektrisk laddning

-- Vad som menas med elektrisk spänning

-- Vad elektrisk ström är

-- Vad som menas med en sluten krets

-- Vad som menas med en ledare och en isolator

-- Sambandet mellan spänning, ström och resistans

-- Skillnaden mellan vanliga magneter och elektromagneter

-- Hur elektromagneter används till vardags

-- Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse

-- Veta hur en generator fungerar

-- Veta hur en transformator fungerar

-- Varifrån kommer strömmen i våra vägguttag

-- Elsäkerhet

 

Arbetsupplägg:

Lektionerna kommer att bestå av genomgångar, diskussionsuppgifter i grupp samt praktiska övningar.

Bedömning;

Enligt den generella bedömningsmatrisen där förmågor visas genom;

-- Laborationsgenomförande

-- Laborationsrapport

-- Diskussioner och samtal i ämnet under lektionstid

-- Kunskapsprov

Matriser

Fy
Fysik, generell

  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
E
C
A
1. Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
2. Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3. Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
4. Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
E
C
A
5. Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
6. Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
7. Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
8. Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9. Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
10. Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
11. Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
12. Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
13. Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
14. Upptäckter och deras betydelse.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: