Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan för Igelkotten

Skapad 2021-02-09 13:36 i 023201 Förskolan Bergsgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Arbetslagets målbild är att barnen skall konstruera sina egna leksaker med hjälp utav återbruksmaterial samt kunna benämna de olika teknikerna som de använder sig av. Barnen ska skapa sig en ökad kunskap kring mängd, antal och kunna jämföra olikheter.

Barnen skall berika sitt ordförråd och utvecklas  i sin språkutveckling via boksamtal, strukturerad och ostrukturerad högläsning samt via olika språkaktiviteter i utbildningen.

 

Genom våra veckovisa skogsgrupper som barnen ingår i vill vi sätta fokus på det naturen erbjuder oss det vill säga kottar, pinnar med mera samt att barnen skall skapa en djupare förståelse kring djur- och naturliv.

 

I utbildningen använder vi oss ut av olika uttrycksformer såsom rörelse, dans och rytmik  under organiserade former en gång i veckan. Under barnens dagliga utevistelse utmanas barnen fysiskt via pulshöjande aktiva lekar/ aktiviteter. Vår strävan är att främja en god hälsa hos varje enskild individ.  

Barngruppen skall ha ett stort inflytande under sin dagliga vistelse där en mångfald ut av pedagogiskt material finns representerad, en utformad pedagogisk  miljö vilket stimulerar barns lärande samt en väl genomtänk och målstyrd undervisning.

 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mal

 

 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
 • Vi pedagoger föregår som goda förebilder och uppmuntrar barnen till olika aktiviteter.
 • Via våra aktivitetslådor organiserar vi undervisningen så att varje barns lärande främjas på bästa sätt.
 • Via våra rörelsegrupper med olika innehåll uppmuntrar vi barnen ytterligare till olika former ut av fysisk aktivitet.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
 • Utifrån barnens intresse, via observationer som vi gjort utformar vi en pedagogisk miljö för att stimulera varje enskild individs lärande efter bästa förmåga. 
 • Materialet finns tillgängligt på barnens nivå på det sättet har varje enskild individ ett stort inflytande över sin dagliga vistelse under utbildningen.
 • Vi pedagoger är införstådda med att vi ska använda oss ut av ett rikt och nyanserat språk.

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi interagerar med barnen på ett respektfullt sätt och ett förhållningssätt som visar hur individen förväntas agera i samhället.

Vi är ett stöd för barnen och strävar efter att vara tillgängliga i alla situationer då barnen behöver oss. Vi förklarar samt argumenterar vilken avsikt vi har i olika avseenden.

Vi har ett öppet klimat på vår avdelning och försöker påminna varandra om och ta upp situationer som uppstår. Detta gör vi för barnen och för att utbildningens innehåll skall vara av hög kvalité för att främja barns lärande med tydliga mål samt med läroplanens mål.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

Enhetens mål vilka våra projekt grundar sig på är: Språk, matematik, naturvetenskap samt rörelse   och fysiska aktiviteter.

Vårt centrala projekt är språk och boksamtal. Barnen är indelade i olika läsgrupper beroende på hur långt de har kommit i sin språkutveckling. Barnen skall skapa sig en djupförståelse kring den lästa litteraturen med hjälp ut av specifikt utformade frågor vilka vi kommer ställa efter avslutat läsning. Skapande och drama kommer också att ingå i läsprojektet dels för att skapa de olika sagokaraktärerna med hjälp ut av olika material samt drama för att dramatisera den valda sagan. Barnen får lära sig att uppträda i grupp och ges möjlighet inför en större grupp att återberätta sagan via denna uttrycksform. Vi kommer även att arbeta med symboler där vi utvecklar barnens läs- och skrivutveckling. Barnen ska skapa sig en förståelse kring symboler samt att symboler bildar ord.

Matematik: Vi kommer att fokusera på vardagsmatematiken men fördjupas oss mer i geometrin. Här inryms former, mängd, antal, skillnader såsom höjd och längd. 

 

Naturvetenskap: Via våra veckovisa skogsgrupper vilka barnen ingår i strävar vi efter att barnen skall skapa sig en djupare förståelse kring djur och naturliv samt om de fyra årstiderna . Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen dels för varje individs individuella lärande men även för att försäkra oss om att den nya kunskapen har befästs och kan användas på ett adekvat sätt.

 

Fysiska aktiviteter/ rörelse: Vi vårt rörelse projekt som pågår utomhus utmanar vi barnen fysiskt för att främja en god hälsa. Ett speciellt utformat program är ett stöd för våra rörelselekar med dans, musik och rytmik.

 

 

 

 

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Med hjälp ut av pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens förändrade kunnande samt olika läroprocesser hos varje enskild individ. Detta görs tillsammans med barnen både enskilt , i mindre och större grupp. Digitala verktyg som vi kommer att använda oss ut av är kamera, lär platta, videoinspelning. 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi pedagoger skall vara införstådda med vårt uppdrag, vår yrkesroll samt förväntningarna som krävs ut av oss. Vi behöver vara pålästa inför varje undervisningstillfälle ha målbilden i åtanke samt det läroplanen förespråkar. Vi behöver även aktualisera vår kunskap kontinuerligt för att barnens lärande stimuleras och utvecklas på ett optimalt sätt.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva? 

Barnen behöver litteratur i form ut av de olika genrerna för att få en mångfald ut av olika sätt och uttrycka sig samt för att främja varje enskild individs språkutveckling. 

Vi pedagoger behöver litteratur vilket stödjer vårt undervisningssätt för att uppnå den önskvärda kunskapen/lärande  hos varje enskild individ.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: