Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-6 Smygeskolan

Skapad 2012-02-25 15:24 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Lokal Pedagogisk Planering för musik åk 4-6 med bedömningsmatris i 4 nivåer. Lgr 11
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikplanering för åk 4-6

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll. Huvudrubrikerna är följande:

1. Musicerande och musikskapande 2. Musikens verktyg 3. Musikens sammanhang och funktioner.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Konkretiserade mål för eleven

Eleven ska träna sin förmåga att:

  • sjunga tillsammans med andra
  • spela en enkel melodi på ett melodiinstrument t ex xylofon eller keyboard
  • ackompanjera en sång med exempelvis rytminstrument, tonboxar eller gitarr
  • spela en enkel ackordföljd på exempelvis tonboxar eller gitarr
  • imitera en enkel rytm eller melodi
  • musicera på gehör efter musikaliskt mönster t ex ackordföljder eller perioder
  • kunna använda sig av elementära musiksymboler och begrepp
  • arbeta med och deltaga i olika former av musikframförande
  • utveckla en egen tilltro till att sjunga
  • spela enkla melodier och ackord på ackord- och melodiinstrument
  • hålla en stämma med hjälp av röst eller instrument i ett ensemblespel
  • lära sig noter och ackordbeteckningar
  • utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande t ex använda musikprogram på datorn
  • bli medveten om hur musiken kan påverka människan i olika sammanhang t ex vid bröllop, begravning eller idrottsevenemang
  • möta musik tillsammans med bild, text och dans från skilda genrer, epoker och kulturer
  • sortera och gruppera instrument i grupperna stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument
  • förstå vikten av hörsel- och röstvård och hur man kan skydda hörseln och undvika tinnitus

 

 

Undervisning

Under musiklektionerna kommer du att sjunga, spela ackord- och melodispel i grupp. Du kommer att få prova på gehörsspel och improvisation på något instrument. Du kommer att delta i musikframföranden. Vi tränar rösten kontinuerligt och pratar om hur man vårdar den. Vi skapar musik i grupp där bas, trummor och gitarr ingår som ackompanjemang. Du kommer att få prova på att skriva en rap.

Förutom praktiskt arbete, som spel på instrument, kommer du att få lära dig noter, ackordbeteckningar, hur man läser ackordmallar och diverse musiksymboler, för att underlätta ett framtida musicerande. Vi kommer också att gå igenom ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om musicerandet.

Vi kommer att lyssna på de vanligaste instrumenten och gå igenom hur man indelar dem i olika grupper. 

Vi kommer att prova digitala verktyg t ex något musikprogram på datorn.

Du kommer att möta musik från olika epoker och kulturer samt lära dig vad som är typiskt för dem. 

Du kommer att få lära dig om vad hälsosamma ljudnivåer är och hur man kan skydda hörseln och undvika tinnitus.

Som elev är du med och har inflytande vid t ex val av innehåll, instrumentval och redovisningssätt. 

Bedömning

Hur bedömningen ska gå till:
Din lärare

 • ser och lyssnar till hur aktiv jag är i diskussioner
 • ser hur aktiv jag är och hur jag deltar i arbetspassen
 • gemensamma diskussioner
 • muntliga läxförhör
 • skriftliga prov

Utifrån nedanstående matris kommer eleverna att bli bedömda i musik.
Hur eleverna blir bedömda kommer att variera under läsårets gång.

Matrisförklaring
Nivå 1(längst till vänster): Eleven riskerar att inte klara av kunskapskraven för ämnet. Ett åtgärdsprogram ska upprättas och skolan sätter in stödinsatser för att hjälpa eleven att nå kunskapskraven.
Nivå 2: visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskraven.
Nivå 3: visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskraven med god marginal.
Nivå 4: visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskraven med mycket god marginal.

 

 

Matriser

Mu
Musik 4-6

Spela och sjunga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sjunga
På väg mot kunskapskraven.
Du deltar i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Ackompanjera
På väg mot kunskapskraven.
Du bidrar till ackopanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. Du spelar så att det passar stilen ganska bra.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ett flertal ackord med flyt. Du spelar så att det passar stilen.
Spela melodi
På väg mot kunskapskraven.
Du spelar delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du spelar övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan med säkerhet spela en enkel anpassad melodistämma.
Spela basstämma
På väg mot kunskapskraven.
Du spelar delar av en enkel anpassad basstämma.
Du spelar övervägande delar av en enkel anpassad basstämma och spelar så att det passar stilen ganska bra.
Du kan med säkerhet spela en enkel anpassad basstämma och spelar så att det passar stilen.
Spela slagverksstämma
På väg mot kunskapskraven.
Du spelar delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du spelar övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma och spelar så att det passar stilen ganska bra.
Du kan med säkerhet spela en enkel anpassad slagverksstämma och spelar så att det passar stilen.
Spelteknik och tolkning
På väg mot kunskapskraven.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Eget musicerande
Du behöver utveckla att ta eget ansvar och utnyttja lektionstiden.
Du utnyttjar lektionstiden till att öva och utvecklas vidare. Du tar dig igenom låtar.
Du utnyttjar lektionstiden till att öva och utvecklas vidare. Du tar dig igenom låtar och du kan justera styrka, tempo, tonhöjd, uttryck etc för att få önskat resultat.
Du har en personlig stil och musicerar med övertygande säkerhet.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa musik
På väg mot kunskapskraven.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Samarbete
På väg mot kunskapskraven.
Du deltar passivt i gruppen och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Du deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Du är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala kulturella och historiska sammanhang.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Musikupplevelse
På väg mot kunskapskraven.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Resonera kring musicerande
På väg mot kunskapskraven.
Du kan föra enkla resonemang om ditt eget och andras musicerande.
Du berättar vad du tycker om ditt eget och andras musicerande och motiverar dig genom att ge exempel på vad du tycker är bra och vad som går att utveckla.
Du berättar vad du tycker om ditt eget och andras musicerande och motiverar dig genom att ge exempel på vad du tycker är bra och vad som går att utveckla. Du gör jämförelser mellan olika musiceranden. Du använder musikaliska begrepp.
Musikaliska karaktärsdrag
På väg mot kunskapskraven.
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag ur musik från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag ur musik från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag ur musik från olika genrer och kulturer.
Instrumentgrupper
På väg mot kunskapskraven.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Tillämpa musikkunskaper
På väg mot kunskapskraven.
Du använder grundläggande musikaliska begrepp och symboler i samtal och musicerande.
Du har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Du kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda ditt kunnande i flera olika sammanhang.
Du förstår och använder dig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Du använder kreativt och utvecklande dina kunskaper. Du drar lärdom av erfarenheter och tillämpar kunskaper i nya situationer och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: