👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckla språket och ditt skrivande åk 7

Skapad 2021-02-09 21:14 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer du att få arbeta med olika övningar för att utveckla din skriftliga förmåga och göra dig till en skickligare och säkrare skribent.

Innehåll

Tidsåtgång

Vecka: 3 och framåt

Mål för arbetsområdet 

I detta arbetsområde kommer du att få öva din förmåga att kommunicera i skrift. Detta genom att använda olika sorters berättarteknik för att du ska bli en skickligare skribent. Du kommer även att få öva på olika grammatiska moment, textbindning och skrivregler för att få bättre flyt i språket och kunna skriva så korrekt som möjligt. Allt detta för att du sa utveckla din kommunikativa förmåga och känna en större tillit till den. 

Efter avslutat ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna använda ett korrekt språk när du talar och skriver samt följa språkliga normer och strukturer 
 • anpassa språket och stilen till sammanhanget och till den tänkta mottagaren
 • skriva texter med varierat språk och bra flyt (textbindning)
 • bearbeta och utveckla egna texter så att de blir tydligare och bättre samt ge omdömen/respons på andras texter  

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

 • Gemensam genomgång och repetition av skrivregler, texttyper och textbindning
 • Gemensamt arbete med strategier för att komma igång med skrivandet.
 • Genomgång och övningar i hur man använder gestaltande beskrivningar och andra berättargrepp.
 • Gemensamt och enskilt arbete med olika övningar och tillämpningsuppgifter.
 • Gemensamt och enskilt arbete med att bearbeta och ge respons på mönstertexter.
 • Avslutande skrivuppgift där du varierar språket, använder dig av gestaltande beskrivningar och anpassar språket efter vald texttyp/genre.
 • Skrivuppgifter kopplade till läsning, tex "rebellsagan"

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva några olika typer av texter och anpassa språket och innehållet efter uppgiften, texttypen och den tänkta läsaren
 • skriva texter med bra flyt, varierat språk, styckeindelning, regler för stavning samt skiljetecken
 • skriva berättande och beskrivande texter som innehåller gestaltningar, berättargrepp och dramaturgi
 • ge omdömen/kamratrespons på andras texter och bearbeta dina egna texter utifrån den respons du själv får från kompisar och lärare

Underlag för bedömning:

 • Ditt arbete med olika övningar
 • Dina bearbetningar av olika mönstertexter
 • Dina texter: "rebellsagan", avslutande skrivuppgiften till bearbetningstexten
 • Dina kommande texter och muntliga framträdanden
 • Dina kommande "responser" på kamraternas texter och framföranden

 

Viktiga begrepp

Gestalta – Man visar, bygger upp känslor och skapar bilder hos läsaren i stället för att berätta.

Textbindning – En text behöver ha ett flyt. Meningarnas längd behöver varieras och korta meningar behöver bindas ihop med ord som visar på vilket sätt som meningarna hänger ihop.

Liknelse – Man liknar två olika saker med varandra och använder ordet som som jämförelseled.

Metafor – Man gör en jämförelse utan att använda ordet som.

Personifiering/besjälning - Är en slags liknelse där ting eller abstrakta begrepp ges mänskliga egenskaper, man skriver om dem som levande väsen.

 

Uppgifter

 • Bildspel med exempel och övningar

 • Text att bearbeta - Välkommen till underjorden

 • Valmöjligheter till steg 4

 • Bedömningsstöd

 • Rebellsaga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bedömningsstöd Rebellsaga

Fungerar inte än
Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Koppling till uppgiften
Genrekännedom
Behöver träna på att anpassa sitt skrivande till uppgiftens krav. Instruktionen följs inte.
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften, Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en rebellsaga.
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften. Texten innehåller flera genretypiska drag för en rebellsaga vilka utvecklas något
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften. Texten innehåller flera genretypiska drag för en rebellsaga, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Behöver träna mer på att skriva tydligt.
Innehållet i texten framgår. Handlingen i texten är enkel, tex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i texten framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad, tex genom att eleven berättar om viktiga händelser och förmedlar upplevelser.
Innehållet i texten framgår tydligt. Handlingen i texten är välutvecklad, tex genom att eleven berättar om viktiga händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Behöver träna mer på att gestalta.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar,
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, tex genom att eleven använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, tex genom att eleven använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Dialog
Behöver träna mer på att skriva dialog/monolog.
Texten innehåller enkla dialoger/monologer Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Dialogen/monologen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Dialogen/monologen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi och uppbyggnad Berättarperspektiv
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Behöver träna mer på att använda olika berättarperspektiv.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Strukturen/upplägget passar en rebellsaga tex med en passande sagoinledning, avhandling i kronologisk ordning samt ett fungerande slut. Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är välstrukturerad. och passar en rebellsaga väl, tex med passande sagoinledning, utvecklad avhandling i kronologisk ordning och ett mer genomtänkt slut. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Struktur
Textbindning och styckeindelning
Behöver träna på textbindning, språkliga normer och regler.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad. Texten är styckeindelad.
Textbindningen är välutvecklad. Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering.
Språk och stil
Ordval
Behöver utveckla ordförrådet och träna mer på att variera språket.
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och texttypen.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för ämnet och texttypen, tex genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Behöver träna mer på att skriva korrekta och varierade meningar.
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, tex genom att eleven använder både långa och korta meningar och inleder dessa på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, tex genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språk och stil
Tempus
Behöver träna mer på att använda rätt tempus.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett korrekt sätt i större delen av texten (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Behöver träna mer på språkliga normer och regler.
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning och respons
Behöver träna på textrespons och bearbetning. Visar inte att förmågan finns.
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Uppfyller inte kraven för en rebellsaga på godtagbar nivå.
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en rebellsaga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en rebellsaga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en rebellsaga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Bedömningsstöd: Berättande text med eget slut

Fungerar inte än
Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Anpassning till uppgiften
Behöver träna på att anpassa sitt skrivande till uppgiftens krav. Instruktionen följs inte.
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften,
Innehåll
Behöver träna mer på att skriva tydligt.
Innehållet i texten framgår. Handlingen i texten är enkel, tex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i texten framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad, tex genom att eleven berättar om viktiga händelser och förmedlar upplevelser.
Innehållet i texten framgår tydligt. Handlingen i texten är välutvecklad, tex genom att eleven berättar om viktiga händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Behöver träna mer på att skriva gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar,
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, genom att eleven exempelvis använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, genom att eleven exempelvis använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Dialog
Behöver träna mer på att skriva dialog/monolog.
Texten innehåller enkla dialoger/monologer Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Dialogen/monologen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Dialogen/monologen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi och uppbyggnad Berättarperspektiv
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Behöver träna mer på att använda olika berättarperspektiv.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl utifrån ramarna. Slutet fungerar men är inte helt genomtänkt.
Texten är sammanhängande. Strukturen/upplägget passar ramarna för berättelsen och är mer genomtänkt. Slutet passar uppgiften genom att exempelvis knyta an till inledningen eller uppgiftens krav. Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är sammanhängande, välstrukturerad och genomtänkt. Slutet passar uppgiften mycket väl genom att exempelvis knyta an till inledningen eller uppgiftens krav på ett mer genomtänkt sätt. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Struktur
Textbindning och styckeindelning
Behöver träna på textbindning, språkliga normer och regler.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad. Texten är styckeindelad.
Textbindningen är välutvecklad. Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering.
Språk och stil
Ordval
Behöver utveckla ordförrådet och träna mer på att variera språket.
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och texttypen.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert, specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för ämnet och texttypen, genom exempelvis användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Behöver träna mer på att skriva korrekta och varierade meningar.
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, genom att eleven exempelvis använder både långa och korta meningar och inleder dessa på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, genom att eleven exempelvis använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språk och stil
Tempus
Behöver träna mer på att använda rätt tempus.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten (nutid eller dåtid).
Tempus används på ett korrekt sätt i större delen av texten (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Behöver träna mer på språkliga normer och regler.
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning och respons
Behöver träna på textrespons och bearbetning. Visar inte att förmågan finns.
Eleven kan med stöd bearbeta ursprungstexten mot bättre flyt och ökad språklig variation. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan relativt väl bearbeta ursprungstexten mot bättre flyt och ökad språklig variation. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan bearbeta ursprungstexten mot bättre flyt, språklig variation och inlevelse. Om eleven har fått respons på sin text kan hen bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.