👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3_Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Vågavilja, Avd Glädjen

Skapad 2021-02-09 22:25 i 213261 Förskolan Vågavilja Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

 

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens 

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

 

Övergripande arbetssätt:

 

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

 

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

 

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

 

Projektbeskrivning:


Vi har märkt att samspelet mellan barnen har förbättrats väldigt mycket och vi har fått en mer trivsam miljö tillsammans.
Nu är vi intresserade av att göra en djupdykning på individnivå. Vi vill fokusera mer på "lika - olika". Vi vill att barnen ska visa acceptans och tolerans gentemot varandra och andra. Vi vill att barnen ska behandla varandra och andra med öppenhet och respekt. Alla barn ska på förskolan få känna sig trygga, värdefulla och viktiga.

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Syftet är att
stärka jaget, relationerna mellan barnen på avdelningen och att lyfta olikheter som finns i världen. Glädjen ska bli en trygg och trivsam miljö där alla kan våga vara sig själva, där vi alla värnar om varandra samt får en ökad förståelse för olikheter. Förhoppningen är att vi skapar en hållbar positiv utveckling hos barnen och en hållbar framtid för oss alla.  

 

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi kommer att: 

  • Synliggöra olika människors likheter och olikheter (funktionsnedsättningar, tro, kultur, normer, livssituationer, familjekonstellationer etc) genom bilder och litteratur

  • Belysa likheter och olikheter i barngruppen - vilka har vi representerade på vår avdelning/förskola?

  • Diskutera och dramatisera kring likheter och olikheter som vi kan stöta på samt se om vi kan testa på några av dessa

  • Utmana normer genom att synliggöra, diskutera och reflektera

  • Vi kommer aktivt och medvetet välja passande litteratur - samt aktivt reflektera kring innehållet

Vårt arbete berör då även värdegrund, känslor, barnkonventionen och likabehandlingsplanen.

Vi kommer att arbeta i både helgrupp och smågrupper

 


Vår frågeställning till barnen:

Vad ser vi för likheter och olikheter hos oss?

Är miljön på Vågavilja anpassad för alla oavsett olikheter?

 

Projektfråga för oss pedagoger:

Klarar vi av att få barnen att acceptera olikheter i samhället?

Och hur vet vi om vi har lyckats?

 

Pedagogiska perspektiv:

 

•       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

•       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

•       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss etens

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen