Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÄVENS Undervisningsplan

Skapad 2021-02-10 08:05 i 023201 Förskolan Bergsgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Vi lägger fokus mot att barnen i vår barngrupp ska ha färdigheter /inflytande i: 

SPRÅK : barnen  ska ha en tydlig verbal kommunikation med varandra/ pedagoger, kunna beskriva, argumentera, barnen ska ha ett rikt ordförråd, avancerad språkförståelse

Tecken och bildstöd: barnen ska kunna använda sig av tecken och bildstöd i samtalen som sker under aktivitetens, lekens gång 

MATEMATIK/ TEKNIK: barnen ska ha kunskap och förståelse för mätning, problemlösning, geometriska former/ barnen ska ha färdigheter och kunna använda sig av vardagstekniken, barnen ska kunna förstå friktion och dess möjligheter

FYSISK AKTIVITET: barnen ska ha en utvecklad rörelse och koordinationsförmåga 

NATURKUNSKAP: barnens ska ha en ökad förståelse om växters och djur livscykel

BARNS INFLYTANDE: barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sina läroprocesser under utbildningens gång

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

Se nedan....

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
 • Vi kommer att fortsätta arbeta "stationärt" med våra aktivitetslådor. Fördelningen av pedagoger  på gården ska stödja barnens utforskande lek. Pedagoger ska ha var och en sitt ansvarsområde och vara mer närvarande i barnens läroprocesser.  I de olika stationerna ska det erbjudas olika utforskande verktyg samt undersökande lekmaterial. Ny Bygg och konstruktions material  i olika former tas fram.  

 Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 • Vi kommer att skapa "rum" i rummen, mer avskärmande miljöer med "lagom" utbud av lek/ utforskningsmaterial. Men även byta ut materialen emellanåt för att på så sätt öka  lusten för lärandet. Den lärande miljön ska vara tillgänglig och överskådlig för barnen. Barnen ska få möjlighet att göra sina egna val under lekens gång. Vi har möblerat om för att skapa  se lättare vad som erbjuds och samtidigt göra det lättare för barnen att se och inspireras av varandras lek. 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vårt arbete är och ska fortsätta vara målinriktad, medvetet med stort intresse och engagemang.Under våra dagliga möten med barnen är vi närvarande och respektfulla pedagoger. Vi är lyhörda pedagoger som tolkar barnens signaler och tillgodoser barnens behov. Vi är språkliga förebilder och möjligör att barnen får tid och lust för sina utfoskningar och tillvaratar deras tankar och hypoteser. "Lyfta" upp barnens samlärande och uppmuntra barnen att använda sig av sina egna inlärningsstrategier.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.
Våra planerade undersvisningsbaserande aktiviteter/ projekt grundar sig på enhetens mål och läroplanens valda mål. Vi kommer att arbeta projektinriktad med SPRÅK- MATEMATIK/ TEKNIK- NATURKUNSKAP- FYSISKA AKTIVITETER. Barnens möjligheter till inflytande ska vara den "röda tråden"  via de olika projekt. 

Huvudprojektet är Högläsning/ gruppläsning- BOKSAMTAL som utgår från svenska klassiska sagor. Läsgrupperna baseras på varje barns mognad och språkförståelse/ utvecklingsnivå. Våra "verktyg" kommer att vara  DRAMA och SKAPANDE som ska kopplas direkt till den utvalda litteraturen/ sagan. Därefter kommer vi i mindre grupper ha "boksamtalet" utifrån specifika frågor. Till stöd för barnens språkutvecklingsprocess ska vi använda vi oss av teckenstöd, bildstöd dagligen både då vi läser, sjunger och samtalar under utbildningens gång (materialet finns uppsatt i barnens nivå).

Följande projekt är MATEMATIKEN, vardagsmatematiken / teknik. De valda området i Matematiken är GEOMETRI, geometriska former. Vi kommer att arbeta med språkutvecklande matematik med hjälp av relevant litteratur- räknesaga. 

Vi kommer att erbjuda barnen möjlighet att öva sin tekniska förmåga under sin vardag tex klä på sig, dra upp dragkedjan, sätta på sig sina skor.... men även prova olika tekniker och upptäcka friktionen tex. när man åker pulka ,stjärtlapp, rutschkana eller då vi bygger ihop och konstruerar kulbanan.

 I NATURKUNSKAPSUNDERVISNINGEN kommer vi att besöka naturen dagligen och lära oss tillsammans om växters och djurens livscykel samt leta efter spår av djur (i snön, i skogsmarken).

I målområdet FYSISKA  AKTIVITETER kommer vi att fortsätta med vårt "rörelseprojekt" utomhus/ inomhus. Innehållet baseras på rörelsersånger och YOGA för förskolan. Vi kommer även att uppmuntra rörelse hos barnen via rörelse/ danslekar. 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Via dokumentation med hjälp av digitala verktyg kommer vi att dokumentera vårt projektarbete och låta barnen att vara aktiva i dokumentationsprocessen.  

 Vi kommer att lägga fokus på att se och uppmuntra barnens olika inlärningsstrategier i syfte om att kunna se om det har skett ett förändrat kunnande hos det enskilda barnet. Se om barnet kan matematiska former, kan barnet återberätta sagan verbalt, använder sig barnet av tecken/ bildstöd i sitt berättande, har barnet utvecklat förståelse för växters och djurs livscykel, kan barnet benämna vilket djur som spåret tillhör, kan barnet följa instruktioner under rörelseaktiviteter och följa "koreografin". Men även se om barnet får möjligheter till delaktighet och inflytande under sina läroprocesser.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Mer fortbildning kring språkutvecklingsforskning

Mer fortbildning kring  förskolans  matematik

Mer fortbildning kring  drama/ rörelselekar

Mer fortbildning kring naturkunskaps arbete i förskolan 

 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Litteratur inom de valda målområderna:

Större utbud av svenska klassiska sagor

Faktaböcker inom naturkunskap

litteratur i form av matematiska sagor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: