Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthults Undervisningsplan VT-2021

Skapad 2021-02-10 13:15 i 015031 Förskolan Brostugan Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi på avdelningen Katthult lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk: 

·       Att barnen får en djupare förståelse för instruktioner.

·       2 ords meningsuppbyggnader

·       Bredda ordförrådet

·       Att barnen läser böcker på olika sätt enskilt och för varandra.


Naturvetenskap:

·       Få en inblick i kretsloppet (vatten). Undersöker och experimenterar vattens olika faser.


Matematik: 

·       Följa mönster

·       Få en djupare förståelse för lägesord i, på, under, bredvid, framför o.s.v.

 

Teknik: 

·       Klara av de olika teknikerna vid påklädning och gå upp i trappor/klättra.

 

Fysisk:

·       Barnen får en ökad kroppsuppfattning, gå i trappor, och balansera (exempelvis gå på ojämn mark).

Inflytande och demokrati: 

·       Öka medvetenheten hos barnen om att de kan påverka sin dag på förskolan och att de har rätt att bli lyssnade på. 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
De Läroplansmål som är valda är markerade utöver målet för fysiskaktivitet

Fysiskaktivitet:

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer (Lpfö, 2018.s.14).

 3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

·       Allt vi gör inne kan vi göra ute. - Vi pedagoger måste organisera och skapa inbjudande miljöer, genom att hänga upp bilder, aktivitetstavlor, rita med kritor på asfalt o.s.v. vi behöver också skapa olika "stationer utomhus". Var kan vi läsa utomhus, var kan vi rita utomhus, var cyklar vi o.s.v. (En planering som görs gemensamt på Brostugan angående vår utemiljö).

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

·       Språk - Rutin för högläsning, inbjudande miljö och tillgänglighet för barnen.

·       Naturvetenskap - Ta in olika material. För att arbeta med kretslopp behöver beställning göras (låda, som kan fyllas med olika material). Inbjudande miljö och tillgänglighet för barnen.

·       Matematik - Inbjudande miljö och tillgänglighet för barnen.

·       Teknik - En utklädningsstation där barnen kan öva att ta på sig själva.

·       Fysiskaktivitet - En gång i veckan planerar vi en "mini-Friskis". Detta kräver en lokal med öppna ytor och olika sorters material, exempelvis rock-ringar, bollar, ärtpåsar o.s.v.

·       Inflytande - Ge valmöjligheter till barnen i det vardagliga arbetet och även i undervisningsaktiviteterna. Exempelvis val av material, val av delaktighet och få välja sin egen engagemangsnivå.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vårt förhållningssätt är att ge barnen:

·       Utrymme

·       Tid

·       Valmöjlighet

·       Vi är in lyssnande

·       Vi pratar med barnen i samma ögonhöjd, vilket innebär att vi går ner på huk.

·       Vi ser barnen som kompetenta och klarar av allt om de får rätt förutsättningar.

 5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

·       Språk - "Knacka på", "Petter och hans fyra getter", "Bockarna bruse" och/eller "Lilla gumman" detta är föränderligt och görs enbart om behovet finns utifrån barngruppens behov och utveckling.

·       Natur - Vatten och dess egenskaper.

·       Matematik - Skapa aktiviteter med "enklare" mönster i färger, avancera till former. Vi kommer arbeta med antalsuppfattning och fokusera på 1 till 1 principen. 

·       Teknik - Skapa en aktivitetstavla som kräver olika vardagliga tekniker. Olika knapp-tekniker och dragkedje-teknik.

·       Fysiskaktivitet - Mini-röris.

·       Inflytande - Sker ständigt i det vardagliga arbetet. (Men hur ska vi synliggöra detta).

 6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi måste utgå ifrån ett nuläge och sedan följa deras utvecklingar. Vi ska observera barnens förändringar. Vi ska observera språkförändringar, motoriska förändringar för att nämna några. 

·       När vi går in i undervisningstillfällena bestämmer vi innan vem som gör vad. Vi har en som ansvarar för undervisningen och en annan som dokumenterar. Vi gör detta med den fyrspaltiga mallen och/ eller Ipad.

·       Under reflektionerna tar vi fram mallen och arbetslagets reflektionsprotokoll, där vi reflekterar och planerar för hur vi ska arbeta vidare, och så gör vi varje vecka och att upprepa denna process kommer synliggöra barnens förändrat kunnande, och detta blir den pedagogiska dokumentationen.

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi behöver diskutera förhållningssätt, barnsyn och tolkningar i arbetslagen. Vi behöver också diskutera pedagogiskdokumentation och förkovra oss vad det innebär och hur vi utformar den.

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

·       Småbarns matematik - för att få en djupare förståelse av vad 1 till 1 principen innebär.

·       Lyssnandets pedagogik: Etik och demokrati i pedagogiskt arbete - Detta för att förstå vad en pedagogisk dokumentation är men också förstå hur man kan arbeta med demokrati med barnen.

·       Facklitterära böcker om vatten och dess egenskaper.

·       Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: