Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Älvskogen, Avd Myran

Skapad 2021-02-10 13:26 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

Övergripande arbetssätt:

Vi arbetar för att barnen i demokratiska former ska vara delaktiga och känna ansvar, de ska få många och varierande upplevelser där barnen ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans. Då skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans. Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.Projektbeskrivning:
I vår analys efter höstterminens arbete kom vi fram till att vi behöver fördjupa vårt arbete med material och tekniker så att det utöver de estetiska uttrycksformerna även berikar och utvecklar barnens lek och det sociala samspelet. Med utgångspunkt från det och från det vi ser intresserar barnen nu - tex bilen i lekrummet samt utklädningskläderna som består av klänningar, har vi valt att planera för fördjupning av projektet genom att tillföra material till lekrummet i form av olika rekvisita som tex en resväska samt en mindre väska och div utklädningsattribut så som hatt, skor och ytterligare kläder av varierande karaktär. Det barnen leker just nu med de befintliga utklädningskläderna är att de är superhjältar, ingen värdering finns om att kläderna är klänningar, dem är superhjältedräkter. En nuvarande lek hos barnen är att med superhjältekläderna på har man fått superhjältekraften att kunna hoppa över vatten. Utifrån barnens görande av de rekvisita vi tillför och hur leken därefter ter sig kommer projektet sedan ta sin fortsatta resa. 

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

När vi fördjupar oss inom de estiska uttrycksformerna är vårt syfte att ge barnen möjlighet att undersöka, iaktta och att de ska lära sig av vad som händer när man använder sig av olika material och tekniker för att utvecklas och ges nya erfarenheter och utmaningar vilket gynnar det fortsatta lärandet.

När vi fördjupar oss i leken är syftet att utveckla barnens samarbete och demokratiska förmågor som att lyssna och kompromissa. Detta åstadkommer vi genom att i leken tillföra rekvisita samt inta ett förhållningssätt där vi pedagoger agerar medskapare och för in begrepp och föremål som barnen själva inte tänkt på för att ta leken till en ny dimension. Slutgiltiga målet är att förena det som sker i leken med skapandet.

 

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi kommer arbeta parallellt med material och tekniker fördjupat kring skapande/leken. Material vi kommer fokusera på är tex vattenfärger, flaskfärger, kolkritor, lera, pappier-mache, gips där vi har ett färdigt syfte (tekniken) med varje uppgift vi presenterar. När vi arbetar med fördjupning på leken kommer vi introducera nytt material/rekvisita likt det vi beskrivit i stycket ovan. Vi kommer arbeta i smågrupper där en pedagog leder och en observerar, vi ställer utmanande frågor för att hjälpa barnen vidare. 

 

Vår frågeställning till barnen:

- Vad kan vi göra med det (x) som vi har framför oss?

- Har ni några idéer om hur vi kan göra för att (x)?

- Vad kan vi leka med det här (x)? 

 

Projektfråga för oss pedagoger:


- Vad i aktiviteten/görandet är det som fångar barnens intresse?

- Hur kan vi ta detta vidare?

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 


Utgångspunkter:

Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete:   Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: