Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vågavilja Våga

Skapad 2021-02-10 13:49 i 213261 Förskolan Vågavilja Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

I vår analys av höstens arbete med Vågas plats på gården såg vi att vi behövde arbeta med att få barnen mer fokuserade på

"Vi-känslan" i gruppen och minska fokus på det egna "Jaget" och dess behov. 

Vi kommer således att fördjupa vårt arbete med barnens sociala samspel, lyfta och arbeta med värdegrundsfrågor genom att till exempel fokusera på leksituationer i mindre sammanhang. Vi kommer att utmana barnen i hundraspråkligheten, dans, rörelse, skapande i olika former samt digitala verktyg.

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Syftet är att barnen ska få större förståelse för andra människors känslor och behov.

De ska känna trygghet, gemenskap, glädje samt lust att leka och lära.

 

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi delar upp barngruppen i mindre grupper för att få arbetsro, talutrymme och möjlighet att lära känna varandra.

Vi vuxna kommer att vara mer delaktiga i barnens lek, för att kunna guida, utveckla och medla i leken.

Vi dukar fram material som är inspirerande och inbjudande.

Vi utvecklar den pedagogiska miljön efter barnens intressen och behov.

Vi strävar efter att skapa en tydlighet och en estetiskt tilltalande miljö.

Vi pedagoger delar upp oss för att för att kunna vara delaktiga, lyhörda och medforskande.

Vår frågeställning till barnen:

Hur kan du göra för att göra någon glad på förskolan?

Projektfråga för oss pedagoger:

Hur kan vi bidra till att våra barn på Våga får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld?

Hur kan vi skapa meningsfulla sammanhang för alla barn i vårt projektarbete.

 

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: