Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START - livskunskap för de allra yngsta

Skapad 2021-02-10 13:53 i Bryggargården Borlänge
Förskola
Ett projekt om att ge barn en ökad kunskap och förståelse för sina känslor för att främja samspelet med andra!

Innehåll

Syfte

Arbetet med START syftar främst till att i vår nya gruppsammansättning på Hästen ge barnen en ökad kunskap och förståelse för sina egna grundläggande känslor: glädje, ledsnad, ilska, rädsla överraskning/förvåning och avsmak/avsky. Då det är ett stort åldersspann på avdelningen och vi kommer arbeta med att få ordning på struktur och rutiner tror vi att värdegrundsmaterialet START kommer underlätta för att skapa trygghet och gemenskap samt utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter. Fokus ligger fortfarande övergripande på språkutveckling men med betoning på känslor och relationer både mellan barnen men även mellan barn-pedagog.

Mål

Vi vill att barnen ska få syn på och kunna känna igen sina egna grundläggande känslor när projektet är klart. Vi vill synliggöra och skapa diskussioner kring hur man kan få syn på/upptäcka samt hantera sina känslor både enskilt och i grupp. Vi hoppas i det långa loppet att barnen ska kunna uppmärksamma dessa känslor även hos andra, tex kamraterna på förskolan, vuxna i hemmet, på bilder/filmklipp eller när man läser böcker. Barnen ges möjlighet genom olika aktiviteter till att utveckla färdigheter som är bra att behärska i samspelet med andra, till exempel att kunna vänta, turas om, dela med sig, våga fråga, känna till andra barns gränser t.ex. att alla inte vill ha en kram. Vi hoppas också att barnen ska få möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga att se och förstå/kunna sätta sig in hur andra känner i olika situationer.

Metod

Start-projektet kommer att pågå under vårterminen på hela avdelningen, men vi arbetar med aktiviteter i mindre grupper för att kunna möta upp barnen på deras nivå. Vi kommer ha samlingar med våra förutbestämda teman för de olika veckodagarna och alltid koppla det på något vis till den känslan vi arbetar med just den veckan. Vi kommer använda tecken som stöd för de olika känslorna. Under projektets gång ska känslor vara ett pedagogiskt medvetet förekommande samtalsämne i vardagen: vid måltider, i leken och vid andra återkommande rutinsituationer. Under projektets gång är pedagogerna lyhörda för barnens känslor i olika situationer och hjälper till att sätta ord på sådant som upplevs som svårt.

Vi använder oss av de förtryckta bilderna som redan finns i materialet kring de 6 känslorna men planerar även för att använda oss av

*skapande verksamhet

*sagor/drama

*stöd i barnens rollekar

*forumteater

Vi sätter upp en spegel på första väggen direkt innanför grinden när man kommer in på avdelningen. Runt i kring spegeln kommer vi sätta upp foton och kommentarer från barnens olika känslolägen allteftersom projektet fortskrider.

Dokumentation

Vi tar foton vid aktiviteter, eventuellt filmar vi och för anteckningar för att kunna skriva lärloggar i Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: