Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2021-02-10 17:32 i Elsa Brändströms skola Linköping
Grundskola F Svenska
Visste du att de senaste filmnyheterna kanske egentligen grundar sig på en över tusen år gammal berättelse? Eller att kärleken mellan två män var det vackraste under antiken? Eller att kvinnor skrivit mycket längre än vad man kan tyda från författarnamnen? Under det här arbetsområdet använder vi litteratur som en kikare för att förstå mänskligheten, hur vi gått framåt och bakåt i vårt tänkande och att litteraturen speglar samhället samtidigt som den driver samhället framåt, eller åtminstone i en annan riktning.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

I Lgr 11 står det att du ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter ges du förutsättningar att utveckla ditt språk, den egna identiteten och din förståelse för omvärlden. 

I det här arbetsområdet ska du få en överblick vad som hänt i litteraturen från antiken fram till idag. Du kommer även att få fördjupa dig i en epok och granska några texter närmare, samt de historiska och kulturella sammanhang som de tillkommit i. 

Mål

Du, som elev, ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • Formulera sig i tal och skrift

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Undervisning

Så här ska vi jobba:

 • Gemensam uppstart över litteraturhistorien från antiken till 1900-talet

 • Grupparbete: fördjupning av en epoks kontext, verk och författare

 • Tvärgruppsdiskussioner där ni lär varandra om era fördjupningar

 • Skriftligt prov där du redogör och resonerar kring den epok du fördjupat dig i samt vissa jämförelser med andra epoker

Material vi ska använda

 • Programserien ”Hej Litteraturen”

 • Penna och papper

 • ChromebookBedömning

Du kommer bedömas på hur väl du kan:

 • Läsa skönlitteratur och diskutera olika särdrag 

 • Göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter

 • Föra resonemang om budskap i olika verk

 • Dra slutsatser om hur verket påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i

 

Examination

 • Inlämning av textanalyser

 • Deltagande i grupp och tvärgruppsdiskussioner

 • Tisdag v 7 - skriftligt prov

 

 

 

Arbetsgång Litteratur: ”Epoker” v. 2-9

 

v. 2

Måndag: Debattartikel ” Därför behöver alla barn läsa litteratur i skolan”

Onsdag: Introduktion Litteraturhistoria

Torsdag: Presentation av fördjupningsarbete (fördjupningsområde och grupper) Gemensam uppstart sedan tittar gruppen på det avsnitt som passar deras epok av ”Hej litteraturen ”på UR.

 

v. 3 Arbeta med häftet- Moment 1- 4

Måndag: Fortsätt titta på er epoks avsnitt i” Hej litteraturen” på UR. Sammanfatta i ditt fördjupningshäfte i moment 2 och påbörja moment 3

Onsdag: fortsatt arbete med häftet

Torsdag: fortsatt arbete med häftet

 

v. 4 Moment 5-6

Måndag: Gemensam textanalys

Onsdag: Textanalys med en text från er epok

Torsdag: Estetisk uttryck – illustrera er epok tydligt på ett A3-papper. Epokens namn ska framgå tydligt och den ska illustreras på ett medvetet sätt så att bilder och symboler tydliggör epokens huvuddrag.

v. 5

Måndag: Förberedelser inför tvärgruppsdiskussion

Onsdag: Utvecklingssamtal

Torsdag: Utvecklingssamtal

 

v. 6

måndag: Tvärgruppsdiskussion 

Onsdag: Sammanfattning och överblick av litteraturhistoria. Genomgång av lärare där ni antecknar.

Torsdag: Gemensam textanalys 

 

v. 7

Måndag: Gemensam textanalys

Onsdag: Skriftligt prov i litteraturhistoria – 1) Beskriv huvuddragen i den epok du arbetat med samt jämför med en annan. 2) Textanalys av utvalda texter

Torsdag: Reflektionsuppgift och utvärdering av arbetsområde

 

v. 8 Sportlov

Bedömning 

De olika momenten kommer att bedömas utifrån kunskapskraven enligt följande:

 

Läsning, förståelse och tolkning av verk eller del av verk

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Koppling av verket till författaren och tiden

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Tvärgruppsdiskussion och presentation

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

Arbetsgrupper för arbetsområdet Litteraturhistoria

 

1 Dino, Filippa, Rebecca Antiken

 

2. Fadil, Maria Medeltiden

 

3. Nergis, Reem, Alva Renässansen

 

4. Hedda, Alice, Enkido, Emil Upplysningen 

 

5. Elias, Hugo, Albin Romantiken

 

6. William, Emma, Erfan Realismen

 

7. Elsa, Julia, Nellie, Modernismen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: