Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2021-02-11 09:24 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med litteraturhistoria och lära oss om de olika epokerna, händelser knutna till epoken och dess samtida författare.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensam genomgång och diskussion
 • Arbete i Gleerups
 • Grupparbete om en tidsepok + en författare som var verksam under epoken
 • Muntlig redovisning
 • Gemensamma diskussioner

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Dina svar på uppgifterna i Gleerups
 • Skriftlig redovisning av ditt arbete med tidsepok + författare
 • Muntlig redovisning av ditt arbete med tidsepok + författare
 • Muntlig diskussion om de olika tidsepokerna

 

Grupparbete

Alla ska läsa om Antiken. Detta för att ni ska kunna jämföra den med epoken ni arbetar kring. Ni behöver inte fördjupa er mer än att ni kan reflektera och göra olika jämförelser (se matris för nivå).

 

Inom er epok ska ni ta fram fakta och reflektera kring:

·       Vad kännetecknar epoken? Vad är typiskt för den här tiden?

·       Hur såg samhället ut då?

·       Hur har epoken påverkat litteraturen?

·       Berätta om någon/några för den tiden viktiga författare. Gärna både svenska och utländska. Välj det/ett av författarens mest kända verk och berätta om det. Handling, budskap, koppling till tiden.

·       Kopplingar mellan författare och verk.

·       Reflektera över specifika termer och begrepp som hör till er epok, vad var centrala termer och begrepp för den tiden?

·       Jämföra epoken med antikens samhälle och litteratur, likheter/skillnader? Motivera.

 

 

Ni ska presentera ert arbete muntligt med hjälp av en Google presentation.

 

Epokerna vi kommer arbeta med:

 

1. Antiken (700 f Kr-500 e Kr)

 • Homeros: Iliaden (epos)
 • Homeros: Odysséen (epos) Den enögde jätten, Sirenerna och havsvidundren
 • Sofokles: Kung Oidipus (drama, tragedi)
 • Aristofanes: Lysistrate (komedi)
 • Sapfo (lyrik)

2. Medeltiden (500-1500)

 • Kung Arthur (keltisk riddarberättelse)
 • Tristan och Isolde (folksaga, riddarberättelse)
 • Tusen och en natt (sagosamling)

Norden (medeltid) 

 • Eddan: Voluspá, Hávamál, Snorres Edda
 • Erikskrönikan 
 • Heliga Birgitta


3. Renässansen (1500-1700-tal)

 • Dante Alighieri: Divina Commedia (1200)
 • Cervantes: Don Quijote (roman)
 • Shakespeare: Romeo och Julia, Så tuktas en argbigga, En midsommarnattsdröm, Julius Ceasar (tragedier, komedier, sagospel, krönikespel) 
 • Molière: Tartuffe


4. Upplysningen (1700-tal)

 • Defoe: Robinson Kruse (roman)
 • Swift: Gullivers resor (roman)
 • Voltaire: Candide
 • Rosseau: Emile
 • Olof von Dahlin: Sagan om hästen (allegori)
 • Bellman: Gubben Noak, Fredmans sånger (sång, lyrik)

5. Romantiken (1800-tal)

 • Robert Lewis Stevenson, Allan Edgar Poe, Mary Shelly (skräckromantik)
 • Mark Twain, James Fennimore Cooper, Alexander Dumas, Sir Walter Scott (äventyr/historia)
 • Jane Austen, Goethe (kärlek)
 • Rudyard Kipling, Jules Veerne (exotiska världar)

 

6. Realismen (1850-1910) inkl. Naturalismen

 • Balzac: Pappa Goriot
 • Flaubert: Madame Bovary
 • Dickens: Oliver Twist
 • Systrarna Brontë: Svindlande höjder
 • Almqvist: Det går an
 • Strindberg: Röda rummet, Hemsöborna
 •  
 • Dostojevskij: Brott och straff

 

7. Modernismen (ca 1910 - )

 • Kafka, Processen.
 • Boye, dikter.
 • Joyce, Odysseus.
 • Lagerkvist, Gäst hos verkligheten.

 

 

Matriser

SvA
Muntlig redogörelse

MUNTLIG REDOGÖRELSE

 • SvA  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • SvA  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  C 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  A 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
F
E
C
A
Kommunikativ kvalitet
Syfte och sammanhang
Din redogörelse är inte anpassad till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har viss anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har god anpassning till syfte och sammanhang.
Medveten om mottagare
Du anpassar inte ditt språk till de som lyssnar.
Du försöker anpassa språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du försöker förklara svåra ord.
Du anpassar språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du förklarar svåra ord.
Du anpassar språket på ett medvetet sätt.
Innehåll
Din redogörelse är för kortfattad.
Du redogör för ditt ämne på ett enkelt och kortfattat sätt.
Du redogör för ditt ämne på ett utvecklat sätt dvs innehållet är tydligt och du har egna tankegångar kring innehållet.
Du redogör för ditt ämne på ett välutvecklat sätt, vilket leder till att du förmedlar upplevelser och engagemang på ett trovärdigt sätt.
Struktur
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redogörelse.
Du har en i huvudsak fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en relativt väl fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en väl fungerande struktur, vilket bl a innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt.
Inledning och avslustning
Det saknas en inledande påfart och/eller talet slutar abrupt.
Du tydliggör antingen din inledning eller avslutning så att du antingen fångar åhörarnas uppmärksamhet eller tydliggör att talet är slut utan att behöva säga det rakt ut.
Innehållet är genomtänkt upplagt du gör en intresseväckande inledning och/eller en genomtänkt avslutning.
Innehållet är väl genomtänkt, medvetet upplagt och har en intresseväckande inledning och en genomtänkt, naturlig avslutning.
Språk
Ordval
Du använder ord som du inte själv behärskar.
Du använder ett enkelt språk
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Presentation
Självständighet från manus/ Kontakt med åhörarna
Du är låst vid Google-presentationen vilket leder till att du inte möter lyssnarna.
Du redovisar med Google-presentationen som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse.
Röst och kroppspråk
Det är svårt att höra vad du säger.
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Du har inte gjort en Google presentation
Du har gjort en enkel Google-presentation
Du har gjort en utförlig och i huvudsak passande Google-presentation
Du har gjort en mycket utförlig och passande Google-presentation

SvA
Epokerna

>>
E
C
A
EPOKERNA
Kan nämna stora litterära epokerna utan någon inbördes ordning.
Kan benämna de stora litterära epokerna och placera in i kronologisk ordning
Kan benämna och tidsbestämma de stora litterära epokerna.
FÖRFATTARE
Nämner minst en känd författare för varje epok.
Beskriver i enkel form flera betydande författare för varje epok.
Redogör för flera betydande författare för varje epok.
LITTERÄRA VERK
Nämner några literära verk.
Redogör för minst ett verk från varje epok
Redogör för ett flertal litterära verk som haft betydelse för människors sätt att leva och tänka.
TYPISKA DRAG
Redogör för något typiskt drag från några av epokerna.
Redogör för typiska drag för varje epok
Reflekterar över vilken betydelse några av de olika verken och författarna genom tiderna har haft för människors sätt att leva och tänka.
JÄMFÖRELSER
Identifierar några enkla jämförelser och skillnader mellan epokerna
Gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag
Reflekterar över de stilistiska variationerna mellan epokerna.

SvA
Diskussion

Delta i diskussion

E
C
A
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Eleven klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.

SvA
Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse

E
C
A
Språk och stil
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Du försöker anpassa språket till texttypen.
Du skriver med relativt god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden och anpassa ordvalet till texttypen.
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden och anpassa ordvalet till texttypen.
Skrivregler och tempus
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Tempus blir inte alltid rätt, men man förstår ändå vad du menar.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Tempus blir oftast rätt.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Tempus blir alltid rätt.
Läsförståelse
Du gör en enkel sammanfattning av det viktigaste i texterna och gör någon enkel koppling till tidsepoken de skrevs under.
Du gör en utvecklad sammanfattning av det viktigaste i texterna och gör ett par kopplingar till tidsepoken de skrevs under.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av det viktigaste i texterna och gör flera passande kopplingar till tidsepoken de skrevs under.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan hitta och på ett enkelt sätt sammanställa information om du får ett fåtal källor att välja mellan. Du försöker avgöra om de är trovärdiga och relevanta.
Du kan hitta och på ett utvecklat sätt sammanställa information från flera olika källor. Du använder källor som du anser vara trovärdiga och relevanta.
Du kan hitta och på ett välutvecklat sätt sammanställa information även om du själv ska hitta olika källor eller har många att välja mellan. Du använder källor som du anser vara trovärdiga och relevanta.
Tolka och resonera om budskap
Du berättar och resonera om det tydligaste budskapet i verket.
Du berättar utförligt om och har utvecklade resonemang om olika budskap i texten, även de som är "mellan raderna".
Du berättar mycket utförligt och har väl underbyggda resonemang om olika budskap i texten, även de som är "bortom raderna".
Verket och upphovsmannen
Du berättar om någon koppling mellan texten och författaren.
Du berättar mer utförligt om kopplingar mellan texten och upphovsmannen.
Du berättar utförligt och väl underbyggt om olika kopplingar mellan texten och upphovsmannen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: