Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans arbete med munmotorik

Skapad 2021-02-11 20:45 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
Här beskrivs arbetet med munmotorik och syftet med denna.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Syftet med aktiviteterna är att kombinera det naturvetenskapliga fokuset kring luft och andning med språkutveckling. Vi kommer fokusera mycket på munmotoriken, både kopplad till luft och andning men även till muskler och då ansiktsmusklerna. Detta kommer ske vid flera tillfällen i veckan över en längre tid. Syftet är då att främja barnens språkutveckling genom att ge dem bästa möjliga förutsättningar för en god oralmotorik, dvs, de rörelser vi gör med mun, tunga, gom, ansiktsmuskler och läppar. Detta är grunden för att kunna, le, skratta, göra grimaser samt forma rörelser för talet. För att kunna prata verbalt behövs även sensorisk, dvs, fullgod känsel för hur man formar munrörelserna. 

 

En del barn har sensoriska och-eller munmotoriska svårigheter pga. Medfödd sjukdom alternativ språkförsening. Vi arbetar inkluderande och ger därför samtliga barn förutsättningar att öva upp dessa förmågor på ett lustfyllt och lekfullt sätt. 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi arbetar främst efter den sociokulturella teorin där språk och kommunikation anses vara i fokus. Genom att delta i sociala sammanhang skapas och omskapas kunskap och genom att skapa kunskap tillsammans lär vi av varandra. Detta innebär konkret inom munmotoriken att vi gör övningarna tillsammans, lär av varandras kompetenser och genom imitation kan utveckla både munmotorik samt känslouttryck.

 

Bland annat kommer aktiviteterna innebära blåsövningar såsom såpbubblor, blåsa flörtkulor, blåspingis, vattenlekar etc. Samt övningar med fokus på musklerna och mimiken genom olika motoriska övningar vilket även gynnar barnens kroppsliga uttryck och förmåga att uttrycka känslor genom mimik. 

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektion med barnen kommer att ske i direkt anslutning till aktiviteter men även i sociala sammanhang i grupp. Genom att ha material kopplat till aktiviteterna tillgängliga i lärmiljöerna samt speglar med bildstöd intill som gynnar munmotoriken hoppas vi kunna få många ytterligare  spontana lärtillfällen samt möjligheter till reflektion i flera olika konstellationer. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på humlan. 

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger ansvarar över att veckoplaneringarna genomförs samt eget ansvar att genom att vara närvarande pedagoger fånga upp spontana lärtillfällen i verksamheten kring munmotoriken. Det finns även ett munmotorisk kompendium som varje pedagog själv ansvarar över att ta del av och använda i verksamheten. Förskollärare ansvarar över de planerade aktiviteterna samt att material finns att tillgå. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Målet med undervisningen är att ge samtliga barn goda förutsättningar för en adekvat verbal språkutveckling genom grundläggande motorik och sensorik gällande ansiktet och munnen. Målet är mätbart genom att vi kommer kunna se en utveckling hos barnen under arbetets gång då många barn i början inte behärskar tekniker som att blåsa, ansiktsmimik eller tungrörelser, vilket vår förhoppning är att se en utveckling inom. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: