Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF (20/21) Bedömning Entreprenörskap

Skapad 2021-02-12 08:26 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Entreprenörskap
Här bedömer vi hela UF-kursen. Vi ger dock omdömen utifrån kursen "Entreprenörskap" då UF inte är någon kurs. Efter varje moment som är betygsgrundande så sätter vi ett omdöme som vi markerar i matrisen och kommenterar i kommentarsfälten. Dessa omdömen ligger sedan till grund för det betyg du får när kursen är slut.

Innehåll

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.
 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.
 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag.
 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
  Ent  -
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  Ent  -
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  Ent  -
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  Ent  -
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  Ent  -
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Ent  -
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
  Ent  -
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.
  Ent  -

Matriser

Ent
UF (20/21) Bedömning Entreprenörskap

F
Saknas tillräckligt bedömningsunderlag
E
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
A
Entreprenörskapets innebörd
- Grupp/Individuell
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
utförligt
utförligt och nyanserat
Lagar
- Grupp
Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
utförligt
utförligt och nyanserat
Projektplan
- Grupp
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan.
efter samråd/ enkel
efter samråd/ genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång
Ansvar och genomförande
- Individuell
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
efter samråd tillfredsställande
efter samråd/ gott
Rutiner
- Grupp/Individuell
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
med viss säkerhet
med säkerhet
Löser problem
- Grupp/ Individuell
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
efter samråd
efter samråd
Resonemang kring grupprocess och ledarskap
- Grupp/ Individuell
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
välgrundade
välgrundade och nyanserade
Nätverk
- Grupp/ Individuell
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Marknadsföring
- Grupp
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
med viss säkerhet
med säkerhet
Ekonomiska planer
- Grupp/ Individuell
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
med viss säkerhet enkla och strukturerade
med säkerhet enkla och strukturerade Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen
Utvärdering
- Grupp/ Individuell
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
nyanserade
nyanserade Samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Bedöma egna förmågan
- Individuell
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: