Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Djur och Planeter - Draken

Skapad 2021-02-12 08:35 i 223151 Förskolan Sjöberget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi arbetar med två olika projekt samtidigt denna termin vilket är Planeter och Djur. Vi kommer tillsammans utforska dessa ämnen och fördjupa vår kunskap.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: 18/2-21

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar:

Det är 20 stycken barn i åldrarna 3-6.

 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål. 

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse och nyfikenhet kring vårt universum och det som ingår. Genom att utforska det enorma universumet kan vi förhoppningsvis få en större insikt kring vår roll och plats i det. Att förstå att jorden är unik (vad vi vet) i att innehava liv och de förutsättningar som möjliggör detta. Vi vill även att barnen ska få förståelse att planeter i olika i klimat och fysisk form.

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse kring olika djur, deras livsmiljöer och deras fysiska uppbyggnad. Även kanske undersöka relationen människa-djur, hur vi påverkar varandra osv.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

 

Genom att involvera barnen i planerandet av aktiviteterna och utformandet av projektet så hoppas vi att barnen känner en delaktighet och att det ökar deras lust att lära. Barnens tankar och idéer kommer att få stå mycket till grund för arbetet framåt. Vår tanke är däremot att på olika sätt fördjupa vår kunskap kring våra två teman. Det kan handla om att vi tillsammans med digitala medier (eller andra) letar fram information som barnen har efterfrågat. Vi kanske tittar på en serie som belyser ämnet. Det kommer förmodligen bli mycket skapande i form av måla, pyssla och andra former. För att skapa olika djur eller planeter behöver vi titta närmare på dessa, hur ser de ut? Varför har Jupiter ett "hål" på sig, vad är det och vad gör det? Vi låter barnens tankar och funderingar styra arbetet framåt, samtidigt anser vi det är viktigt att vi har en tanke med det vi gör och att vi har "kontrollen" så att lärande kan ske utifrån de lärandemål vi valt från läroplanen. 

 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Artikel 12: 

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: Tisdagar och torsdagar
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Izabelle, Anne-Li, Selwan och Karin.
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: Stora Rummet, Lilla Rummet, Rörelserummet, Ateljé.

 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet: Digitalt material så som iPad och projektor. Även fysiska böcker som berör ämnena, olika skapande material.
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper:

  Barnen fick rösta fram det de ville arbeta med under terminen. Det blev lika mellan djur och planeter så vi valde därför att arbeta med båda. Barnen fick då välja vilken grupp de ville tillhöra, alltså vilket ämne de ville lära sig mer om. 8 barn valde planeter och 12 barn valde djur. Därav kommer undervisningsgrupperna basera sig på dessa val. I de fall man behöver vara mindre barn kommer undevisningsgrupperna att delas upp ytterligare för just det tillfället.

  Planetgruppen: 9 stycken barn

  Djurgruppen: 11 stycken barn
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: Vi vill har frihet för barnen att få lära sig om de olika ämnena om de så vill, därför kan det bli så att grupperna blir lite "rörliga".
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar:Tanken är att alla lärandetillfällen vi har i projektgruppen ska skrivas som lärlogg för att sedan kopplas till de barn som var delaktiga.
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: Om man är två stycken pedagoger med under undervisningstillfället har en huvudansvaret för aktiviteten medan den andra dokumenterar. När man är ensam får man själv ansvar för utförandet och dokumentationen.
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: Barnens uttryckta tankar och idéer, vad verkar barnen intresserade av (både i det de gör och i det de säger), vad verkar de INTE intresserade av, när uppstår diskussion (barn-barn, barn-vuxen), hur uttrycker sig barnen icke-verbalt deras tankar kring aktiviteten.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet:Vi försöker vara lyhörda till barnens idéer och tankar. Att få syn på dom både genom dokumentation och även genom samtal där barnen uttrycker det muntligt. Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen kring det de sagt/gjort vid tidigare tillfällen för att fördjupa arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: