Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-02-12 09:30 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Under februarimånad kommer vi tillsammans med barnen arbeta med normer och värden med fokus på hur man är en bra kompis

Innehåll

 Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden

Tidsperiod: Februari 2021 med möjlighet till förlängning

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp: Björkhagen

Barnens ålder: 2,5-6 år

År och datum:20210212

Planeringen Upprättad av: Arbetslaget Björkhagen

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Barns förståelse till allas lika värde, hur man är en bra kompis, mot varandra och naturen.
Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

       öppenhet, respekt och solidaritet och ansvarstagende

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

  • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

 
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  Vi vill ge barn möjlighet att lära sig att utveckla sin förståelse för hur man är en bra kompis och visar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Vi vill ge barnen möjlighet att förstå allas lika värde, att alla förtjänar visad respekt genom att lyssna på varandra, samarbeta och vänta på sin tur. 
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Vi har observerat barngruppen och sett att det finns ett behov att utveckla barnens förståelse för visad respekt och förståelse för allas lika värde. Vi har gemensamma morgonsamlingar där vi bland annat diskuterar med barnen hur man kan vara en bra kompis och hur vi ska vara mot varandra vilket också gör att barnen blir delaktiga i arbetet. Vi går igenom varje dag vilka barn som är på förskolan vilket gör att barnen blir sedda och uppmärksammade. Barnen får möjlighet att lyssna och se varandra och därmed visa respekt till kompisen som pratar. Barnen blir uppmuntrade att hjälpa och stötta varandra på förskolan, bland annat vid påklädning och städning och att hantera konflikter på egen hand men även under övriga vardagliga situationerHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Vi skapar en lärmiljö utifrån barns egna dokumentationer som de förmedlat på egen hand. Vi dokumenterar barns handlingar och uppmuntrar och visar barnen vad de har sagt/gjort som visar att de är en bra kompis. Vi dokumenterar och lägger ut på unikum för att synliggöra vårt arbete och barnens lärande för vårdnadshavare. I slutet av månaden gör vi en utvärdering där vi diskuterar vad vi har gjort, hur arbetet har gått och hur vi ska fortsätta med det.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se


 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-


Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: