Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan för Ren och Rengsjö förskolor 2021.

Skapad 2021-02-12 09:23 i Fiskens förskola Bollnäs
Medarbetarsamtal
Verksamhetsplan för Ren och Rengsjö förskolor 2021.

Innehåll

Verksamhetsplan Ren och Rengsjö förskolor 2021

 

 

Nulägesbeskrivning: (Vart är vi?)

Området har under längre tid saknat en tydlig struktur för systematik i sitt kvalitetsarbete. Under vårterminen 2020 påbörjades ett arbete där  Ann Pihlgrens forskning ligger som vetenskaplig grund. Områdets förskolor har utifrån Anns bok ”Undervisning i förskolan”  arbetat i reflektionsgrupper med hjälp av en utvecklingsledare. De flesta avdelningar har provat på att arbeta med tidiga samtal och observationer. En stor del av områdes medarbetare utrycker i medarbetarsamtal och i personalenkäter 2020 att det råder en otydlighet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Mål: (Vart ska vi)

Målet är att alla avdelningar ska komma igång med ett systematiskt arbete i Unikum.

Att alla som arbetar i förskolan ska komma igång att reflektera i Unikum.

Alla avdelningar ska träna på att formulera Nuläge och mål.

Alla medarbetare ska uppleva en tydlighet i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Syfte (Varför ska vi?):

I enkäter och medarbetarsamtal har det tydligt framkommit att det finns en osäkerhet kring arbetet med Unikum.  Många upplever en otydlighet kring vad som ska göras när det kommer till Unikum. Vi har även låga resultat på enkäter när det kommer till frågor om arbetet med utvärderingar. Behovet av en tydlig struktur i Unikum efterfrågas.

Enligt skolverket så är Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Enligt  Lpfö 18 så ska förskollärare ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

Förskollärare ska ansvara för att kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,

Förskollärare ska ansvara för att resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

Arbetslaget ska följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

Förskollärare ska ansvara för att analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 

 

Indikatorer (Hur vet vi?):

·         Andelen medarbetare som vid sitt medarbetarsamtal uttrycker att de är insatta i det systematiska kvalitetsarbetet och svarar för hur de använder sig av planering och reflektion i Unikum.

·         HME enkäten. Rubriken ”Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.”

·         Personalenkäten: Rubrikerna ”Pedagogiskt ledarskap” och ”Utveckling av utbildningen”

 

 

Fisken

2020

Kilberget

2020

Örsänget

2020

Rengsjö

2020

Medelvärde

2020

HME ht 20

Uppföljning av arbetsplatsens mål.

4

4

4

3

3,75

Personalenkät

Pedagogiskt ledarskap

6,6

4,2

6,1

3,3

5,05

Personalenkät

Utveckling av utbildningen.

7,0

3,2

5,7

3,6

4,87

Antalet medarbetare som använder sig av planering och reflektion i Unikum

-

-

-

-

-

 

 

Genomförande: (Hur gör vi)

Som stöd kommer vi att använda oss av en ny funktion i Unikum som heter "lärområden". Där kan både pedagoger och rektor tydligt följa arbetet med det valda utvecklingsområdet.

På årets första utvecklingsdag arbetar vi tillsammans med att skapa en Nulägesbeskrivning utifrån vad barnen kan nu och är intresserade av.

Vi kommer att använda oss av ett prioriterat utvecklingsområde och några utvalda läroplansmål för att få hjälp att hitta strukturen. 

Vi kommer sedan att arbeta med att formulera mål som ska vara uppnådda vid vår utvecklingsdag i Maj/Juni.

Varje barn ska vid nästa utvecklingsdag ha minst tre och max fem enskilda lärloggar som är kopplade till planeringen.

Varje medarbetare ska på sin egen planering skriva en reflektion. Stödmall för detta ska användas.

Arbetslaget ska på sin avdelningsplanering titta på reflektionerna som alla har gjort. De ska reflektera tillsammans. Stödmall för detta ska användas.

Reflektionsgrupper genomförs varje eller varannan vecka där reflektionsfrågor gör att avdelningar och pedagoger kan delge och inspirera varandra och hjälpa varandra vidare i arbetet. Kollegialt lärande.

Sista utvecklingsdagen för terminen  ska vi tillsammans titta på hur arbetet har sett ut sedan planeringen gjordes och göra en analys av detta.

Uppföljning/Utvärdering (Hur blev det?):

På utvecklingsdagen i Maj/Juni kommer vi tillsammans att titta på hur arbetet har gått och göra en analys. Analysen kommer sedan att ligga till grund för hur vi lägger upp arbetet inför ht 2021.

·         Resultatsamtal Mars/April 2021

·         Medarbetarsamtal September/Oktober 2021

·         Enkätresultat HME i November 2021.

·         Enkätresultat Personalenkät Januari 2022.

 

 

 

 

 

 

 

UNIKUM

 

Planering för språkutvecklande arbetssätt.

Vi jobbar fram ett nuläge.

Vi formulerar mål utifrån utvalda läroplansområden.

Bollnäsmallen används.

Tillsammans på första utvecklingsdagen.

Dokumentation

Dokumentationer ska göras som visar på det individuella lärandet i barnets språkutveckling.

Det kan vara bild, text, film eller ljud.

 

Varje barn ska ha minst tre max fem lärloggsinlägg som är kopplande till lagd planering när terminen är slut.

Egen reflektion/Planering

Vid egen planering ska alla förskollärare och barnskötare skriva en reflektion. Reflektionen ska skrivas under avdelningens planering. Stödfrågor ska användas.

 

Vid varje enskild planering.

Avdelningsreflektion/planering

Avdelningen tittar tillsammans på dokumentationer och reflektioner som är gjorda sedan sist (Lärområdet).

Använd stödfrågor.

Skriv detta under avdelningens planering.

Varje avdelningsplanering.

Reflektionsgrupp

Förskollärare och barnskötare träffas från olika avdelningar och delger varandra hur de arbetar med språkutveckling. De hjälps åt att lösa dilemman och få nya idéer. Biträdande rektor eller rektor deltar i största möjliga mån. Aktiviteten genomförs även om dessa ej kan närvara.  Dessa samtal behöver inte dokumenteras.

Varje/Varannan vecka.

 

 

.

 

 

Egen planering. Stödmall:

Vilka intressen ser jag hos barnen?:

Vilka lärande har jag sett?:

 

Avdelningsplanering Stödmall:

1.      Hur blev det?:

Titta på  era reflektioner och dokumentationer som gjorts sedan sist. Vad ska vi fortsätta med? Vad ska vi göra annorlunda?

2.      Vilka intressen ser vi hos barnen?

 

3.      Vart ska vi?

Vilka planerade undervisningssituationer ska vi genomföra?

Hur ska vi tänka i spontana undervisningssituationer?

Tänk att den planerade undervisningen ska kunna genomföras även om någon av er blir sjuka.

 

Reflektionsgrupp stödmall.

1.Var och en berättar hur de arbetar med språkutvecklande arbetssätt just nu.

2. Är det någonting du behöver hjälp med för att komma vidare?

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: