Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B

Skapad 2021-02-12 09:30 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper inom matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutprocesser.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Rationella tal och deras användning.
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

ALGEBRA

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

GEOMETRI

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider, och rätblock samt deras inbörder relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. 
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

SANNOLIKHET OCH STATISTIK 

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. 

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar

PROBLEMLÖSNING

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Hur?

Vi börjar lektionerna med en gemensam genomgång. Där vi arbetar tillsammans med en bild på tavlan som behandlar de arbetsmoment som vi kommer att arbeta med. Genomgången avslutas med 3 huvudräkningsuppgifter som eleverna ska svara på individuellt. 

Eleverna arbetar och skriver direkt i sina böcker. Varje uppgift/lektion har fyra sidor i matteboken varav de två första sidorna bör göras under en lektion. 

Under lektionerna övar vi de förmågor som ska bedömas. Träning ger färdighet! 

Varje vecka har vi fem lektioner matematik. På fredagslektioner kommer vi att arbeta med enbart problemlösning, individuellt och i grupp enligt EPA-metoden (ensam, par och alla).

Favoritmatematik 4B innehåller fem kapitel:

Kapitel 1 Tal i bråkform, addition och subtraktion

 • Repetition av bråk
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Ta ut delar av tal

Kapitel 2 Tal i decimalform, addition och subtraktion

 • Addition och subtraktion av decimaltal
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Tiondelar och hundradelar

Kapitel 3 Enheter, längd, vikt och volym

 • Längdenheter
 • Viktenheter
 • Volymenheter

Kapitel 4 Stora tal, multiplikation och division

 • Tiotusental och hundratusental
 • Avrunda tal
 • Multiplikation och division med uppställningar

Kapitel 5 Geometri, koordinatsystem och symmetri

 • Geometriska objekt
 • Koordinater och koordinatsystem
 • Spegling

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att lösa matteproblem som handlar om saker du känner till,
 • att välja och använda metoder som passar för att lösa problem,
 • att beskriva hur man kan lösa matteproblem,
 • att diskutera om resultaten är rimliga,
 • att ge förslag på andra sätt att lösa problem,
 • om matematiska begrepp och använda dem i olika situationer,
 • att beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck,
 • att byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp,
 • att diskutera hur begreppen hör ihop,
 • att göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring,
 • att välja och använda metoder som passar för att göra uträkningar,
 • att beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar,
 • att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ihop med situationen,
 • att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik och 
 • att motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt

Slutuppgift

Efter varje kapitel får eleverna göra en diagnos i sina matteböcker. Därefter gör vi ett prov och resultaten på dessa prov kommer att skrivas som en kommentar i denna planering. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: