Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan, Brostugan, Bullerbyn, VT 2021

Skapad 2021-02-12 09:50 i 015031 Förskolan Brostugan Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.

Innehåll

 

STEG 2, Undervisningsplan

 

(skrivs i Skolplattformen)

 

 

 

1, Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Beskriv vilket förändrat kunnande ni vill se hos barnen utifrån nulägesbeskrivningen. Det ska finnas målbild för alla målområden.

 

 

Språk: Målet är att barnen ska uppmuntras att använda språk och kommunikation i alla situationer och förstå innebörden av orden dem uttrycker.

 

 

 

Matematik: Utveckla mer matematiskt tänk (lägesord) och förstå innebörden av rumsuppfattning.

 

 

 

Naturvetenskap: Att väcka barnens intresse för natur och respektera naturen. Använda sig av naturvetenskapliga hypoteser.

 

 

 

Fysisk aktivitet: Utveckla mer pulsökande aktiviteter utomhus.

 

 

 

Delaktighet och inflytande: Barnen får vara med och styra över sin egen dokumentation

 

 

 

 

 

2, Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande. Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

 

 

Språk: Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

 

 

Matematik: Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

 

 

Naturvetenskap: Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

 

Fysisk aktivitet: Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

 

 

 

Delaktighet och inflytande: Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

 

 

Teknik: Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

 

 

 

3, Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

Språk: Ha en rutin för en högläsning, samtala om litteratur och andra texter som är kopplade till vårt projektarbete.

 

Använda oss av bilder kontinuerligt i verksamheten.

 

 

 

Matematik: Synliga symboler i verksamheten och material som de kan använda i verksamheten för att utveckla ett matematiskt tänk.

 

 

 

Naturvetenskap: Det ska finnas naturvetenskapliga material tillgängligt i verksamheten som barnen ska få testa och att vi pedagoger ska vara med och benämna naturvetenskapliga hypoteser.

 

 

 

Fysisk aktivitet: Ha en rutin gemensamt med alla barn i avdelningen. Tillexempel; Danssamling gemensamt i verksamheten.

 

 

 

Delaktighet och inflytande: Ge möjlighet för barnen att ta del av Ipad och fotografera det som ska dokumenteras.

 

 

 

 

- Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

 

 

Språk: Vi tar ut materialet inomhus till utomhus. Tillexempel använda oss av läsrutinen även ute. Aktiva pedagoger som tar sig an materialet tillsammans med barnen.

 

 

 

Matematik: Utforska matematik utomhus genom exempelvis pinnar (längd), stenar (vikt). Benämna matematiska begrepp vid utforskandet.

 

 

 

Naturvetenskap: Ställa öppna frågor till barnen för att ge en chans till barnen att tänka utifrån ett naturvetenskapligt tänk. Uppmärksamma det som händer i naturen tillexempel årstider.

 

 

 

Fysisk aktivitet: Ha rutiner som är bestämda i veckan som är pulsökande. Lika viktigt med pedagogers delaktighet i aktiviteterna.

 

 

 

Delaktighet och inflytande: Miljön ska vara inkluderande som passar alla barn och vi ska även synliggöra olika sorters familjekonstellationer.

 

 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

 

 

·         Språk: Vara närvarande och benämna ordbegrepp samt vara tydlig med hela meningar. Uppmuntra barnen till att kommunicera och stödja dem i sin kommunikation.

 

 

 

·         Matematik: Vara närvarande och benämna matematiska begrepp i alla vardagliga situationer.

 

 

 

·         Naturvetenskap: Närvarande pedagoger som är nyfikna på att utforska tillsammans med barnen.

 

 

 

·         Fysisk aktivitet: Delaktiga pedagoger som har lust till fysisk aktivitet och har en positiv inställning.

 

 

 

·         Delaktighet och inflytande: Vi ska ge alla barn tid och utrymme till att komma till tals och prova sig fram, experimentera.

 

 

 

 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

 

 

 

Temat är att arbeta med en bok under längre tid. Vi pedagoger tar fram böcker som vi anser är lockande för barnen. Boken ska speglas i olika uttrycksformer exempelvis måla, teater, boksamtal, musik. Vi ska även använda boken utomhus och uttrycksformerna. Tillexempel ansvarar Melissa för skogen där bokens budskap ska komma fram på sitt sätt.

 

Maria ansvarar för skapandet och Annica ansvarar för läsningen och boksamtalen.  Temat som vi har ska inkludera alla mål.

 

 

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

 

 

·         Språk: Observera barnens språk i deras fria lek.

 

 

 

·         Matematik: Observera hur barnen tar sig an matematiska material och benämner matematiska begrepp

 

 

 

·         Naturvetenskap: Lyssna in barnen på deras hypoteser och fånga samt följa upp.

 

 

 

·         Fysisk aktivitet: Observera barn som inte rör på sig lika mycket och uppmuntra alla barn till fysisk aktivitet.

 

 

 

·         Delaktighet och inflytande: Lyssnade och respekterande, barn har rätt att delta men även säga nej när de inte vill vara delaktiga.

 

 

 

 

 

·         7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

 

 

 

·         Ta del av olika litteratur genom utbildningar. Använda oss av den kompetens vi har och varandras kompetens. Vi behöver först och främst synliggöra våra kompetenser och intressen.

 

 

 

 

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

 

 

Vi vuxna kan behöva fakta om exempelvis naturens kretslopp för att lära sig mer om det, för att sedan kunna undervisa barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: