👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP - Lek

Skapad 2021-02-12 12:57 i Granitens förskola Halmstad
Förskola
GPP - Lek

Innehåll

GPP-Lek 

Aktivitet (ex introduktion, måltider, tambursituation, toalettsituation, bokläsning, utevistelse, hämtning- och lämning, lek, idrott och hälsa mm) 

 

Syfte 

  • Träna social kompetens 
  • Utrymme för personlig uttrycksform 
  • En plats utan krav och prestation 

  

Läroplansmål i fokus 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 

2:1Förmåga att ta hänsyn till leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
 
2:2 Fantasi och föreställningsförmåga  

 

2:2 Nyfikenhet, kreativitet, lust att lek och lära.  

 

2:3 Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation  

 

Tolkning och konkretisering av läroplansmål som är i fokus

 

2:1 Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar 

 

2:2 Får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga 

 

2:2 Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker 

 

2:3 Får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. 

 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

  

2:1 visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet 


2:1 Medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet 

 

2:2 verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,  


2:2 Inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val 


2:2 Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga, 

 

2:3 Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen, 

  

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp 
Vid undervisning fotograferar, observerar och filmar vi. Genom alster och annat skapande skapas en levande dokumentation i verksamheten som vi reflekterar och samtalar kring, pedagog-barn, barn-barn, pedagog-pedagog.