Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivernas Matematik, språk och kommunikation - Tor

Skapad 2021-02-12 13:52 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi kan se att barnen visar intresse för matematiska begrepp i olika sammanhang så som undervisning, rollekar, vardagssituationer, skapande samt utforskande av olika material. Vi kommer att arbeta vidare med projektet "Vårt Svedala" då barnen visar ett stort intresse för detta och vi ser även en möjlighet att vidareutveckla projektet ur ett matematiskt perspektiv med fokus på mönster. Barnen visar ett behov av att fortsätta reflektera kring vad vi gör och har gjort för att utveckla barnens förmåga att lyssna in varandra samt sätta ord på sina egna erfarenheter.

Innehåll

Planering Vt 2021

Mål (Lpfö)

 Planering Vt 2021

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
"Förståelse för rum tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.”

"Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar"

"Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"

"Får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande"

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 

Hur visar barnen ökad förståelse för mönster i olika sammanhang?

 

 

 

Nuläge : 

Vi kan se att barnen börjar visa intresse för att skapa med pärlor exempelvis pärlplattor, halsband och armband. Vi ser ett behov av att uppmärksamma samt utveckla barnens kunskaper kring mönsterskapande, exempelvis upprepningsmönster. 

 

Vi kommer att arbeta vidare med projektet "Vårt Svedala" då barnen visar ett stort intresse för detta och vi ser även en möjlighet att vidareutveckla projektet ur ett matematiskt perspektiv kring mönster.  

 

Barnen visar ett behov av att fortsätta reflektera kring vad vi gör och har gjort för att utveckla barnens förmåga att lyssna in varandra samt sätta ord på sina egna erfarenheter.

 

 

 

 

 Metoder för att nå målet: 

Vi kommer att utgå från barnens visade intressen. Vi vill utmana barnen vidare i matematik med utgångspunkt i vårt gemensamma tema "Vårt Svedala".

 

Vi kommer att arbeta samt resonera kring  mönster. De metoder vi kommer att använda oss av är:

 

Sopsamlarmonstren - Barnen visar intresse och engagemang för våra sopsamlarmonster. Med hjälp av sopsamlarmonstren riktar vi barnens fokus mot mönster.

 

Reflektion-  Återkoppling för att synliggöra och befästa nya kunskaper/progression. Att tydliggöra för barnen vad vi har gjort, gör samt ska göra. Ett exempel på en metod vi använder oss av är mindmap och smartboard för att titta på tidigare dokumentationer.  

 

IKT- Vi vill även fortsätta använda oss av IKT i vårt arbete med barnen då vi bland annat utforskar "Vårt Svedala" med hjälp av Google Earth. Vi kommer att  återkoppla med hjälp av vår "Smartboard". Vi kommer även att utveckla vårt arbete med hjälp av matematiska appar. 

 

Skapande- Vi ser ett fortsatt intresse för skapande. Vi kommer att använda oss av olika skapandetekniker för att synliggöra matematiken.  

 

 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Utifrån vår frågeställning kommer vi erbjuda barnen en varierad undervisning, exemplevis uppdrag från sopsamlarmontstren, IKT samt reflektion med utgångspunkt i "Vårt Svedala".

 

Inramning -Vi kommer att använda oss utav olika dokumentationsmetoder så som foto, film, bild, digitala appar och dyl för att uppmärksamma samt återkoppla kring barnens visade intressen.

 
Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster i barnens värld skapar trygghet. Därför gör vi även samma tydliga struktur på undervisningar med en tydlig början samt ett tydligt avslut. 
 

 Samordning av perspektiv - Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter, deras förkunskaper kring matematik. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i undervisningen samt i det dagliga smaspelet. 

 

Från lokalt till expansivt språk - Vi kopplar ihop undervisning med vardag och även tvärt om. Vi använder korrekta matematiska begrepp.

 

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi tillför, berikar samt utvecklar nya kunskaper i vardagen samt i vår undervisning. Vi arbetar i mindre konstellationer för att varje barn ska kunna få det stöd som hen behöver. 

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare lärandetillfällen för att sätta ord på och belysa vad de gjort och lärt sig. 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: