👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4B

Skapad 2021-02-12 14:51 i Nyhedsskolan Rättvik
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Nu är det dags att arbeta med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer att använda alla fyra räknesätten och räkna med uppställning samt träna enheterna längd, vikt och volym. Vi kommer även att arbeta med grundläggande geometriska objekt och dess egenskaper samt använda koordinatsystem. Vi kommer även att räkna ut omkrets och area.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Hur kommer vi arbeta? 

Vi kommer arbeta med läromedlet Favorit matematik. Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp samt lyssna och delta i gemensamma genomgångar. Vi kommer arbeta praktiskt med laborativt material och lösa och diskutera problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp. Efter varje avslutat område kommer du att göra en diagnos. 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, ditt arbete i boken och samt genom diagnoserna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik 4

Favorit matematik 4B

Kapitel 1 -Tal i bråkform, addition och subtraktion
Jag vet vad som menas med t.ex. tredjedel, femtedel och sjättedel.
Jag kan redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer (med bilder, ord eller matematiska symboler) och växla mellan dem.
Jag kan addera och subtrahera bråk.
Jag storleksordnar, addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form.
Jag kan uttrycka bråk som del av helhet och del av antal och utför beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal.
Jag kan förstå frågan i en textuppgift. Väljer strategi och lösa problemet.
Kapitel 2 - Tal i decimalform, addition och subtraktion
Jag storleksordnar tal i bråk/decimalform och vet vad som menas med tiondel och hundradel.
Jag kan addera och subtrahera tal i decimalform.
Känner till valutan euro, volymenheterna liter och deciliter samt vet hur de skrivs i decimalform.
Jag kan använda skriftlig metod i addition och subtraktion av decimaltal.
Jag kan förstå frågan i en textuppgift. Väljer strategi och lösa problemet.
Jag kan beskriva och redovisa min lösning skriftligt.
Kapitel 3 - Enheter, längd, vikt och volym
Jag vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m och km.
Jag storleksordnar mätvärden i massa, volym och längd.
Jag kan hantera enhetsbyten inom vikt, längd och volym.
Jag kan utföra beräkningar i de fyra räknesätten med decimaltal, även i rätt ordning enligt prioriteringsregeln.
Jag kan lösa problem som innehåller enheter och enhetsomvandling.
Jag kan redovisa en lösning på ett fungerande sätt och använder då olika uttrycksformer som bild, ord och matematiska symboler.
Kapitel 4 - Stora tal, multiplikation och division
Jag kan läsa och skriva samt storleksordnar stora tal.
Jag kan avrunda till närmaste hundratal och tusental.
Jag vet att siffrans placering i talet avgör värdet.
Jag kan skriva tal i utvecklad form.
Jag kan använda skriftliga, utvecklingsbara metoder för beräkningar med stora tal.
Jag kan tolka och lösa uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt och bedömer rimlighet.
Kapitel 5 - Geometri, koordinatsystem och symetri
Jag kan använda en linjal och ritar godtagbara geometriska objekt.
Jag kan känna igen, namnge, beskriva och skilja på spetsvinklig-, rätvinklig- och trubbvinklig triangel.
Jag kan rita och anger punkter i ett koordinatsystem
Jag vet vad som menas med omkrets och area.
Jag kan beräkna omkrets och area.
Jag kan lösa ett geometriskt problem, beskriva tillvägagångssätt, välja godtagbara strategier och metoder.