👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2021-02-12 15:41 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Årstider

Innehåll

Årstider

 

 Läroplansmål: 

undervisningsplanen avser.

·        Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhället påverkar varandra,

·       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Varför har ni valt detta område?

Under höstterminen har vi varit på några utflykter där barnen bland annat upptäckte olika färger på löven som låg på marken. Vi tillsammans med barnen tog med oss skogens material, bland annat pinnar, löv, kastanjer och kottar. De var väldigt intresserade av löv. Det har dykt upp olika frågor såsom varför löven har olika färger. Vi använde det materialet till både styrda och spontana aktiviteter. Dessa har get oss möjlighet att prata om lövets former och färger. Det vill säga att vi utgick från hösten som årstid. Planering av undervisningar är utifrån barnens uttryck, tankar och funderingar. Projektarbetet är rhizomatiskt och målområdena har fokus på utforskande och undersökande. Vi kommer att försätta vårt projekt efter årstidsskiftet med frågor om vad som har hänt med löv, träd och så vidare.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Eftersom vi har två olika grupper som har delats upp efter barnens ålder är våra undervisningsplaner och aktiviteter planerade efter deras intresse och erfarenhet.

Vi använder oss av denna undervisningsplan som en övergripandeplan för Delfinernas grupp för barnen mellan 2 och 3/5 år.

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 Barnen ska lära sig om årstiders förändringar. Barnen som var intresserad av löv kommer att utforska hur löven ser ut genom olika pedagogiska aktiviteter.  Vad har hänt med löven under vintern?

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

 

Under projektets gång är det ett öppet förhållningssätt där barnens delaktighet och inflytande är i fokus.

 

 

Interkullturalitet förhållningssätt:

 

Vi lyfter ett mångkulturellt arbetssätt vilket leder till ett förhållningsätt där alla individer oavsett kultur, bakgrund och flerspråkighet förväntas värderas och accepteras likvärdigt. Dessutom skapar vi ett utrymme för deras språkutveckling både svenska och andra modersmål.

 

 Etiska förhållningssätt och värdegrunden:

Alla barn är delaktiga, medbestämmande, samt behandlas jämlikt och jämställt i aktiviteter utifrån demokratiska ideal. Med tanke på att alla barn är olika och att alla har olika förutsättningar och behov respekterar vi barnens beslut om de inte vill delta. Då finns det ett utrymme att erbjuda andra aktiviteter. Vi ser barnen som individer både unika och kompetenta. Vi arbetar för en genusmedvetenhet i hela verksamheten.

 

Lyssnande förhållningssätt:

Alla pedagogerna är lyssnande, medforskande, lyhörda och har ett närvarande arbetssätt för barns olika behov och förutsättningar under projektens gång. Vi försöker skapa ömsesidiga och intersubjektiva relationer mellan barnen och vuxna.

 

Vi använder ett utmanande och reflekterande arbetssätt där varje barn får reflektera kring sitt lärande. Genom att visa dokumentation för barnen eller videoklipp av deras aktiviteter samt ställa utvecklande frågor tänker vi att barnen ska få syn på sin egen roll i sina läroprocesser. Genom att ställa reflekterande frågor såsom ” Vad kommer du ihåg ifrån förra gången vi hade projektet? Vad har lärt dig? Hur kändes det? Vad gjorde vi sist?” reflekterar vi tillsammans med barnen.

 

 

 

        Barnkonventionen

Utifrån artikel 12” Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem.” har barnen rätt att komma till tals. Vi pedagoger måste ta hänsyn till barnens åsikter och visa respekt för dem. Vi ska låta barnen ta mer aktiv roll i både spontana och planerade undervisningar. Vi pedagoger försöker att öka våra förmågor till lyssnande, förståelse och empati för att skapa en trygg och säker tillvaro där barnen får utforska sin miljö. Barnen också har rätt att välja delta i undervisningar antingen aktiv eller passiv.

Vi arbetar utifrån att alla barn ska ges samma ges möjligheter ”utan åtskillnad av något slag, alla barn ska behandlas lika och att alla barn ska få bilda sina egna åsikter, göra sig hörda och ha rätten till att påverka sin egen situation. Detta framgår hos oss utifrån barnens delaktighet och inflytande.

 

 

 

        Arbetssätt

 

Rhizomatiskt lärande

Utifrån ett rhizomatiskt synsätt uppstår lärande och kunskap vid varje ny förbindelse som sker till personer och material. Vi pedagoger använder oss av dokumentation som ett redskap vilket synliggör barnets olika relationer till andra barn och pedagoger, material och miljöer. På så sätt får pedagogerna syn på vad barnen är intresserade av, vilket leder till nya upptäckter som går att utforska vidare.

 

        Rum?

 

Miljö eller material betraktas den tredje pedagogen och vi försöker att skapa miljöer och erbjuda material som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärandeEftersom vårt projekt handlar om årstider är vi mer uppmärksamma på att väcka intresse hos barnen om naturens förändringar genom att få tillgång till relevanta böcker, dans, bilder, musik. Vi arbetar ständigt med miljön utifrån barns intresse i projektet.

 

 

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

Undervisningarna sker förmiddagar mellan kl. 9 till kl.10:30 i mindre barngrupper för att tillgodose alla barns behov.