👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/Teknik 20/21

Skapad 2021-02-13 05:40 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 4 Fysik Biologi Teknik Kemi
På NO- och teknik lektionerna kommer vi börja undersöka hur saker fungerar i vår omvärld. Både hur saker är byggt av människan för att få de funktioner de har, men också hur det kommer sig att olika ämnen reagerar som de gör och ser ut som de gör utan människans påverkan.

Innehåll

Undervisning

Under läsåret kommer vi bekanta oss med ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. Vi kommer exempelvis arbeta kring hur olika väder uppstår, hur människors organ ser ut och vart de är placerade i kroppen och hur olika materier är uppbyggda.

Vi kommer både arbeta teoretiskt och göra olika laborationer inom områdena.

I arbetsområdet bedöms hur du utvecklar din förmåga att

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp, t ex fast form, materiens uppbyggnad, luftmotstånd, atmosfär, organism och evolution. (begreppslig förmåga)
 • söka, samla, sortera, strukturera och värdera information från filmer, texter, bilder, föreläsningar och undersökningar. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara det du lär dig, både skriftligt och muntligt. T ex visa på likheter mellan olika ämnen och hur det kommer sig. (analysförmåga)
 • delta i samtal, ställa frågor och diskutera inom det aktuella området. (kommunikativ förmåga)
 • se samband, ställa hypoteser och dra slutsatser om/kring det aktuella området. (metakognitiv förmåga)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6