👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik VT2021 åk 9

Skapad 2021-02-13 17:42 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Lokal pedagogisk planering år 7
Grundskola 7 – 9 Musik
Att musicera, lyssna till och skapa musik är de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen. Det egna musicerandet utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna. På motsvarande sätt utvecklar lyssnandet förmågan att musicera.

Innehåll

Planering

GROVPLANERING VT2021 ÅK 9

Detta är en grovplanering vilket innebär att den kan förändras något om omständigheterna förändras. Följ därför alltid det som står i elevernas kalender när det gäller uppspel, inlämningar eller andra deadlines.

V.2 Distansundervisning – Uppgift ”Hur påverkas du av låttexter?” ligger i teams. Läraren kommer att starta ett möte i klassens musikteam då lektionen startar, eleverna måste gå med i mötet för närvaro. Ni får då instruktioner för uppgiften. 

 

V.3 Genomgång av musikanalys

 

V.4 Arbete med musikanalys

 

V.5 Arbete med musikanalys

 

V.6 Arbete med musikanalys

 

V.7 Genomgång av ”bas & trummor” / Övning / Inlämning av musikanalys

 

V.8 Öva bas/trummor

 

V.9 SPORTLOV!

 

V.10 Öva bas/trummor

 

V.11 Öva bas/trummor

 

V.12 Genomgång ”Skapa musik” Uppspel bas/trummor påbörjas!

 

V.13 (PÅSKLOV fredag) Uppspel bas/trummor fortsätter. De som ej spelar upp arbetar med ”Skapa musik”.

 

V.14 PÅSKLOV

 

V.15 Skapa musik / Uppspel fortsätter och avslutas

 

V.16 Skapa musik / Även möjlighet att komplettera ackordspel

 

V.17 Skapa musik / Även möjlighet att komplettera ackordspel

 

V.18 Skapa musik / Övning inför skolavslutning / Även möjlighet att komplettera ackordspel

 

V.19 Skapa musik / Redovisningar sker löpande / Även möjlighet att komplettera ackordspel

 

V.20 Skapa musik / Redovisningar sker löpande / Övning inför skolavslutning

 

V.21 Övning inför skolavslutning

 

V.22 Betygssamtal/ Övning inför avslutning

 

V.23 Övning inför avslutning

 

V.24 Avslutning denna vecka på tisdag! 

 

Syfte

Att musicera, lyssna till och skapa musik är de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen. Det egna musicerandet utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna. På motsvarande sätt utvecklar lyssnandet förmågan att musicera.

Centralt innehåll

Musik/Ämnesbeskrivning

Om kunskapsområden

Kunskapsområdena i ämnet musik ses inte som separata arbetsområden för undervisningen utan de kan kombineras på de sätt som läraren bedömer som mest lämpliga för att uppnå syftet med undervisningen.

 

Instrument

Instrument och deras funktioner

Instrumenten är grupperade som sträng-, blås-, slagverk- och elektroniska instrument. Eleverna bekantar sig med instrumentens funktion i olika genrer och sammanhang.

 

Ensemble

Under hela grundskoletiden föreskriver kursplanen ensemble spel. Det innebär att eleven själv, eller tillsammans med andra, håller en stämma med röst eller instrument där elevens stämma är en viktig del av helheten. I årskurserna 7 -9 tränas mer genre typiska musikaliska uttryck.

 

Gehörsmusicerande och musiksymboler

Kursplanen anger att eleverna i undervisningen ska möta gehörsmusicerande samt olika former av musiksymboler, såsom noter, tabulatur, ackordbeteckningar och andra tecken för musikalisk kommunikation.

 

Ord och begrepp

Eleverna ska under årskurserna 4 -9 möta ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerade och om intryck samt upplevelser om musik. Att kunna uttrycka sig med hjälp av en ämnesspecifik terminologi är betydelsefullt. Dels berikar de ämnesspecifika orden det allmänna ordförrådet, dels skapar det en större förståelse för ämnet. De gör det också lättare att kommunicera med andra.

 

Musikskapande

Eleven får tillgång till verktyg för att kunna uttrycka något ”eget”. Begreppet innefattar improvisation och komposition, samt att kombinera musik med anda uttrycks former. I arbetet med att skapa musik föreskriver kursplanen en progression vad gäller mötet med musikens olika byggstenar. I årskurs 7 -9 omfattar det rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer med varierande instrumentation.

Det kan till exempel innebära att sätta text till en visa, sätta rörelser till sin eller andras musik eller att ton- eller ljudsätta en filmsekvens.

 

Musikalisk gestaltning och musikframföranden

Det ligger i musikens natur att man tar del av och lyssnar till andras musicerade. Här utgör inte musicerade i skolan något undantag. Kursplanen föreskriver att eleverna genom alla årskurser ska arbeta med olika former för musikframföranden och musikalisk gestaltning, där det senare syftar på olika sätt att ge form åt musiken. Eleverna gestaltar och framträder, i mer eller mindre situationer.

 

Musikens påverkan och funktion

Kursplanens centrala innehåll behandlar olika aspekter av hur musik påverkar människan. Det handlar om att medvetande göra eleverna om att musik kan väcka starka känslor, både positiva och negativa och att musik därför ofta används för att påverka oss i olika riktningar, till exempel för att få oss att köpa något eller för att ge oss vissa känslor när vi tittar på en film.

I årskurserna 7- 9 lyfter kursplanen fram musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet, kön och jämställdhet. Kursplanen tar fasta på de grundläggande värden så som vikten av att motverka främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Musik från olika tider, kulturer och sammanhang

I stort sett all musik som eleverna lyssnar på, eller kommer i kontakt med, innehåller referenser till tidigare musik. Att få kunskaper om hur olika musikgenrer har vuxit fram och vilken funktion musiken har haft i olika kulturer skapar dels gemensamma referensramar, dels förståelse för den egna samtiden. Eleverna möter ett innehåll som handlar om hur musik används i olika medier. En stor mängd av den musik som används i medierna är hämtad från en historik tid och i medierna förekommer såväl konstmusik som popmusik. Att känna till vilka verken är, hur deras ursprung ser ut och hur de används i medier kan vidga elevernas kulturella referensramar. Sådan kunskap bidrar också till att skapa gemensamma referensramar som är värdefulla i ett samhälle. I årskurserna 7 – 9 ska eleverna möta betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Matriser

Mu
MUSIK åk 7-9

MUSIK åk 7-9

F
Uppfyller ej kraven
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Delta i sång
viss säkerhet rytm och tonhöjd.
med relativt god säkerhet, rytm och tonhöjd.
med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela enkla melodier
viss tajming
relativt god tajming
god tajming
Spela enkla basstämmor
viss tajming
relativt god tajming
god tajming
Spela enkla slagverksstämmor
viss tajming
relativt god tajming
god tajming
Ackompanjera på ett ackordinstrument
byter då ackord med visst flyt
relativt gott flyt
med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt
Anpassa sin stämma genom att lyssna till helheten
i viss mån till helheten till viss del uppmärksamma
relativt väl I relativt hög grad
Väl i hög grad
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre
delvis fungerande teknik I viss mån passande karaktär
relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
väl fungerande teknik och passande karaktär
Bearbeta och tolka musiken
bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
delvis personligt musikaliskt uttryck.
ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa musik
bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form
skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra uttrycksformer
De olika uttrycken samspelar i någon mån.
De olika uttrycken samspelar relativt väl.
De olika uttrycken samspelar väl.
Ge omdömen om eget och andras musicerande
enkla omdömen bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
utvecklade omdömen Ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
välutvecklade omdömen Ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Kan föra resonemang om musikens olika funktioner och betydelse
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer
I viss utsträckning
I relativt hög utsträckning
I hög utsträckning
Kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika epoker
I viss utsträckning
I relativt hög utsträckning
I hög utsträckning
Kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika kulturer
I viss utsträckning
I relativt hög utsträckning
I hög utsträckning
Kan urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
med viss säkerhet
med relativt god säkerhet
med god säkerhet