👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik VT2021 åk7

Skapad 2021-02-13 18:37 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Lokal pedagogisk planering år 7
Grundskola 7 – 9 Musik
Att musicera, lyssna till och skapa musik är de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen. Det egna musicerandet utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna. På motsvarande sätt utvecklar lyssnandet förmågan att musicera.

Innehåll

Planering

Detta är en grovplanering vilket innebär att den kan förändras något om omständigheterna förändras. Följ därför alltid det som står i elevernas kalender när det gäller uppspel, inlämningar eller andra deadlines.

GROVPLANERING VT 2021 ÅK7

 

V.2 Genomgång av grovplanering + Arbete med hiphop-låt fortsätter (påbörjades HT2020)

 

V.3 Arbete med hiphop-låt fortsätter

 

V.4 Arbete med hiphop-låt fortsätter (lämna in text!)

 

V.5 Arbete med hiphop-låt fortsätter                                                                                                                                        

 

V.6 Arbete med hiphop-låt fortsätter + Redovisningar av hiphop-låt påbörjas

 

V.7 Redovisningar av hiphop-låt fortsätter

 

V.8 Redovisningar av hiphop-låt avslutas + Genomgång Modern Musikhistoria

 

V.9 SPORTLOV

 

V.10 Modern Musikhistoria

 

V.11 Modern Musikhistoria

 

V.12 Modern Musikhistoria

 

V.13 Modern Musikhistoria

 

V.14 PÅSKLOV

 

V.15 Öva inför prov

 

V.16 PROV - Modern Musikhistoria

 

V.17 Val av instrument och indelning av grupper för arbete med pop/rock ensemble och

tolkning av olika låtar

 

V.18 Arbete med tolkning av låtar

 

V.19 Arbete med tolkning av låtar

 

V.20 Arbete med tolkning av låtar

 

V.21 Arbete med tolkning av låtar + betygssamtal

 

V.22 Redovisning av arbete med tolkning av låtar (Uppspel) + betygssamtal

 

V.23 Redovisning av arbete med tolkning av låtar (Uppspel)

 

 

V.24 Avslutning denna vecka på tisdag! 

 

Syfte

Att musicera, lyssna till och skapa musik är de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen. Det egna musicerandet utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna. På motsvarande sätt utvecklar lyssnandet förmågan att musicera.

Centralt innehåll

Musik/Ämnesbeskrivning

Om kunskapsområden

Kunskapsområdena i ämnet musik ses inte som separata arbetsområden för undervisningen utan de kan kombineras på de sätt som läraren bedömer som mest lämpliga för att uppnå syftet med undervisningen.

 

Instrument

Instrument och deras funktioner

Instrumenten är grupperade som sträng-, blås-, slagverk- och elektroniska instrument. Eleverna bekantar sig med instrumentens funktion i olika genrer och sammanhang.

 

Ensemble

Under hela grundskoletiden föreskriver kursplanen ensemble spel. Det innebär att eleven själv, eller tillsammans med andra, håller en stämma med röst eller instrument där elevens stämma är en viktig del av helheten. I årskurserna 7 -9 tränas mer genre typiska musikaliska uttryck.

 

Gehörsmusicerande och musiksymboler

Kursplanen anger att eleverna i undervisningen ska möta gehörsmusicerande samt olika former av musiksymboler, såsom noter, tabulatur, ackordbeteckningar och andra tecken för musikalisk kommunikation.

 

Ord och begrepp

Eleverna ska under årskurserna 4 -9 möta ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerade och om intryck samt upplevelser om musik. Att kunna uttrycka sig med hjälp av en ämnesspecifik terminologi är betydelsefullt. Dels berikar de ämnesspecifika orden det allmänna ordförrådet, dels skapar det en större förståelse för ämnet. De gör det också lättare att kommunicera med andra.

 

Musikskapande

Eleven får tillgång till verktyg för att kunna uttrycka något ”eget”. Begreppet innefattar improvisation och komposition, samt att kombinera musik med anda uttrycks former. I arbetet med att skapa musik föreskriver kursplanen en progression vad gäller mötet med musikens olika byggstenar. I årskurs 7 -9 omfattar det rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer med varierande instrumentation.

Det kan till exempel innebära att sätta text till en visa, sätta rörelser till sin eller andras musik eller att ton- eller ljudsätta en filmsekvens.

 

Musikalisk gestaltning och musikframföranden

Det ligger i musikens natur att man tar del av och lyssnar till andras musicerade. Här utgör inte musicerade i skolan något undantag. Kursplanen föreskriver att eleverna genom alla årskurser ska arbeta med olika former för musikframföranden och musikalisk gestaltning, där det senare syftar på olika sätt att ge form åt musiken. Eleverna gestaltar och framträder, i mer eller mindre situationer.

 

Musikens påverkan och funktion

Kursplanens centrala innehåll behandlar olika aspekter av hur musik påverkar människan. Det handlar om att medvetande göra eleverna om att musik kan väcka starka känslor, både positiva och negativa och att musik därför ofta används för att påverka oss i olika riktningar, till exempel för att få oss att köpa något eller för att ge oss vissa känslor när vi tittar på en film.

I årskurserna 7- 9 lyfter kursplanen fram musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet, kön och jämställdhet. Kursplanen tar fasta på de grundläggande värden så som vikten av att motverka främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Musik från olika tider, kulturer och sammanhang

I stort sett all musik som eleverna lyssnar på, eller kommer i kontakt med, innehåller referenser till tidigare musik. Att få kunskaper om hur olika musikgenrer har vuxit fram och vilken funktion musiken har haft i olika kulturer skapar dels gemensamma referensramar, dels förståelse för den egna samtiden. Eleverna möter ett innehåll som handlar om hur musik används i olika medier. En stor mängd av den musik som används i medierna är hämtad från en historik tid och i medierna förekommer såväl konstmusik som popmusik. Att känna till vilka verken är, hur deras ursprung ser ut och hur de används i medier kan vidga elevernas kulturella referensramar. Sådan kunskap bidrar också till att skapa gemensamma referensramar som är värdefulla i ett samhälle. I årskurserna 7 – 9 ska eleverna möta betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Matriser

Mu
Musik 7 – 9

MUSIK
F
Uppfyller ej kraven
E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd
Eleven kan delta i gemensam sång och följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd
Eleven kan delta i gemensam sång och följer med god säkerhet rytm och tonhöjd
Melodier/ basgångar samt trumkomp
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla basgångar och slagverksstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla basgångar och slagverksstämmor med god tajming. (ex. eleven kan spela rytmiskt och tempot är stadigt)
Ackompanjemang
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt
Ensemble/ Anpassa den egna stämman
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon form samspelar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i relativt väl samspelar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i väl samspelar.
Omdöme- Resonemang Musik från olika tider, kulturer och sammanhang
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerade och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas, Eleven kan även föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang sammanhang.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om eget och andras musicerade och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i väl samspelar. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.