👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2021-02-13 21:24 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia
Detta område behandlar mellankrigstiden och andra världskriget.

Innehåll

Konkretisering

Området behandlar:
- Andra världskriget och mellankrigstiden

Undervisning/arbetssätt

 • Lösa uppgifter enskilt och i grupp
 • Diskussion i helklass och i mindre grupper
 • Filmklipp
 • DistansundervisningBedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt med en avslutande skriftlig examination. Det som kommer att bedömas är:
Elevens kunskap om tidsperioden.
Elevens förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Elevens förmåga att använda historiska begrepp.
Elevens förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigen

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Eleven har kunskaper om orsaker till och konsekvenser av första och andra världskriget, Förintelsen samt om hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i som är.
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Samband
Eleven beskriver samband mellan olika tidsperioder som är
Sambanden är ofullständiga
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Resonemang
Eleven för resonemang kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen som är
Resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Begrepp
Eleven använder historiska begrepp på ett
Inte alls eller på ett inte fungerande sätt.
I huvudsak fungerande sätt.
Relativt väl fungerande sätt.
Väl fungerande sätt.