Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk. Åk 1.

Skapad 2021-02-14 14:05 i Hagbyskolan Linköping
Grov planering för åk 1-3 i SvA.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
SvA-undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket för att eleverna ska få en tilltro till sin egen språkförmåga och lära sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är att utveckla ett rikt och varierat språk.

Innehåll

Detta arbetar vi med

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

I årskurs 1 arbetar vi med bilder och spel för att stärka språket. Några arbetar även med "Den magiska kulan".

Vi kommer bland annat att:

 • Lära oss om olika lässtrategier. (Hitta svåra ord, fundera på vad som kan hända senare i texten.)
 • Träna på enkla grammatiska mönster. (Genus, böjningsformer, prepositioner mm.)
 • Träna på språkets struktur. (Stor och liten bokstav, skiljetecken.)

Detta kommer att bedömas

Under terminens gång sker bedömning kontinuerligt i takt med att eleven lär och utvecklas. 

Vårt bedömingsarbete utgår från skolverkets bedömningsstöd i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: