Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2021-02-15 09:01 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Regnbågen

 

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Vi är ett nytt arbetslag och har precis börjat prata ihop oss.

Vi har en grupp på 21 barn, 14st 5-åringar och 7st 4-åringar. Tre barn med annat modersmål än Svenska.

Många av barnen har ett rikt språk och ordförråd. Det finns ett intresse för böcker hos de allra flesta och vi läser varje eftermiddag för alla som vill och de bläddrar mycket i böcker på egen hand. Vi behöver arbeta på hänsynstagande och turtagning för att få en positiv samtalskultur. Många av barnen har intresse för bokstäver och läsning.

Vart ska vi?

När ni reflekterat över självskattningen i språk, skriver ni här vad ni vill se för förändring hos barngruppen och i ert arbete när detta arbete är färdigt.

Hur gör vi?

Vi har en läshörna där vi sitter och läser för barn varje dag, ofta kring frukost och på eftermiddagarna innan utgång.

Vi har möblerat om så att läshörnan har en mer central plats på avdelningen och för att få till  en lugnare verksamhet. Vi ser över den nya möbleringen och utvärderar om vi behöver ändra något mera.

Vi börjar med två vilor varav den ena alltid är en mindre grupp där vi har högläsning och diskussion om boken.

Vi läser 10 kompisböcker på samlingarna och barnen får återberätta vad böckerna handlar om.

Vi samarbetar med Röda och har tvärgrupper där vi arbetar med språkutveckling för 5-åringarna utifrån Väpplarna och med 4-åringarna arbetar vi vid tillfälle i mindre grupper och använder oss av Polyglutt och språklekar.

Vi vill arbeta med enklare böcker med barnen som har annat modersmål än svenska.

Vi använder oss av en "pratsten" vi samlingen för att tydliggöra vem som har ordet.

Vi har ofta samtal på samlingarna där barnen får återberätta sina upplevelser från dagen eller hemifrån.

Vi tänker på att använda fullständiga meningar och korrekta termer i samtal med barnen för att berika deras språk.

Vi har börjat med rim och ramsor och sammansatta ord.

Vi övar på prepositioner som på, framför, bakom, under, bredvid med mera.

Vi övar på alfabetet.

Vi fortsätter att öva på att återberätta samt hålla en röd tråd i samtalet. 

Vi övar på att barnen ska skriva och känna igen sina namn i ordbild och skrift.

Hur blev det?

Först och främst började vi med att skapa en miljö där arbetsro skulle infinna sig, i det rummet har vi nu en soffa samt två bord man kan arbeta vid. Vi har en del barn som inte har svenska som modersmål, vi började därför höstterminen med att göra en bildschema. Vi använder oss av bildschemat vid morgonens samling för att få en överblick av dagen. Vi har också bildschema över kläder och dagens rutiner, vi upplever att det har fungerat bra både för de barn som har svårt för det svenska språket men även för de barn som behöver extra tydlighet och rutiner. Bildschemat har sedan följt med oss ut från samlingen till avdelningen och satts upp på lämplig barnhöjd och där alla barn kan checka av hur långt vi kommit i dagens schema. Vi har även haft språksamlingar där vi övat på att samtala, lyssna, berätta, återberätta öva på dåtid och nutid samt att hålla en röd tråd i samtalet. Vi har regelbundet varit på biblioteket för att låna böcker om det som intresserar barnen och har läst böckerna vid vilan och haft tillhörande boksamtal kring boken. Vi har under hösten valt att dela upp barnen i två vilor för att skapa mindre läsgrupper och därmed öka barnens koncentration och minska yttre stimuli. Vi har också tänkt på hur vi uttrycker oss och vårt språk och försöker att benämna saker i färg och form med mera samt utmana dem i deras ordförråd. Under vårterminen har vi startat upp rim och ramsor och läser böcker med det temat i våra arbetsgrupper. Vi arbetar med sammansatta ord och har fortsatt att öva på att återberätta och hålla en röd tråd. 

 

Vi upplever att barnen är nyfikna, de använder begrepp som vi har introducerat i deras fria samtal. Vid våra dagliga samlingar ser vi en stor utveckling i deras återberättande och hur de håller en röd tråd i samtalet. I de mindre grupperna har vi sett att de försynta barnen tar mer plats, vågar uttrycka sig mer och har utvecklats i sitt verbala språk.   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: