Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Arnes stora, läskiga tänder

Skapad 2021-02-15 09:25 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema Arnes stora, läskiga tänder

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi kommer fortsätta att arbeta med att dela in oss i mindre grupper då vi under hösten såg att det gynnade barnen och vi kommer också dela oss i miljöerna och använda fler utrymmen på ett mer kreativt sätt då vi såg under hösten att det gav fler möjligheter och skapade ett större lugn hos både barn och pedagoger. Vi kommer dela in dem i grupperna Aporna, Papegojorna och Grodorna. Vi har sett att barnen intresserat sig för boken Arnes stora, läskiga tänder och har därför valt att arbeta med den som tema.

Vi har skolat in en del barn och kommer skola in fler under våren och landa i en barngrupp på 16 barn. Vi kommer nu att arbeta i ett arbetslag med tre pedagoger och vi kommer arbeta mycket med att skapa bra rutiner, trygghet och delaktighet. Vi vill skapa lärandesituationer som är lustfyllda och utmanande och skapa många spännande situationer för oss att utforska tillsammans.

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att vara en god kompis, våga vara sig själv och visa sina känslor.


Målet når vi genom att..
 

 • vi som pedagoger är goda förebilder
 • vi är närvarande pedagoger som lyssnar och möter varje barn på deras nivå
 • vi har fasta rutiner som ger trygghet till barnen
 • dela oss i mindre grupper så varje barn kan få ta plats och lättare mötas på sin nivå

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att aktivt delta i samling och aktiviteter, och vågar prova nya saker och lekar. Utveckling pågår också när barnet känner trygghet i sig själv och vågar ta sin plats.

Målet når vi genom att…

Målet når vi genom att skapa fasta och tydliga rutiner som ger barnen trygghet.
Vi utmanar och anpassar aktiviteterna på deras nivå. Vi har samling varje dag där vi synliggör varje individ. Vi delar oss också i mindre grupper på ett medvetet sätt för att skapa goda förutsättningar.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att finna intresse i berättelser, bilder och texter i olika medier. Utveckling pågår också när barnen får möjlighet att se skillnader mellan olika typer av böcker, berättelser och texter och mellan olika typer av medier.

Målet når vi genom att.. 

Vi är lyhörda för barnens intressen i arbetet med vårt tema. Vi kommer använda oss av olika typer av medier för att fånga barnens intresse.
Vi kommer i temaarbetet utgå från boken Arnes stora, läskiga tänder. Vi kommer också använda oss av faktaböcker och arbeta med att ge barnen en förståelse för skillnaden mellan faktaböcker och berättelser. Vi kommer också att använda pollyglutt. Vi kommer bearbeta sagan på flera olika sätt då det ger möjlighet till en djupare förståelse för innehållet, detta kommer ske genom dramatisering, faktaböcker, bordsteater, lek, dans och skapande verksamhet.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att förstå lägesord och sortera efter till exempel färg och form. Utveckling pågår också när barnen får en ökad förståelse för sig själv i relation till sin rumsliga omgivning. Barnen utmanas utifrån sina egna förutsättningar så att de ges möjlighet att nå längre i sin matematiska förståelse.

Målet når vi genom att.. 

Använda oss av lustfyllt och utmanande material som finns tillgängligt för barnen. Vi kommer också använda vårt befintliga material som till exempel magnetklossar och duplo på nya sätt för att väcka intresse hos barnen.
Vi kommer också använda och samtala om matematiska begrepp i våra vardagliga samlingar och vardagssituationer. Med hjälp av vårt tema kommer vi skapa olika matematiska lärandesituationer där vi som pedagoger utmanar och uppmuntrar barnen till att delta.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att skapa och konstruera i olika material så som duplo, deg, kuddar, magneter och papper, pappersrullar, kartong och andra återvinningsmaterial.

Målet når vi genom att…

Barnen skapar tillsammans med pedagoger ett temarum utifrån Arnes stora läskiga tänder genom att använda många olika tekniker.

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att våga uttrycka sin vilja och sina åsikter och får sin rätt till att bli lyssnade på tillgodosett.

Målet når vi genom att…

Vi som pedagoger har samtal med barnen och låter dem uttrycka sina åsikter. Vi uppmuntrar barnen att prata och visar dem att deras åsikter är av betydelse. Vi arbetar för att ha en bra dialog med vårdnadshavare och kommer arbeta mer aktivt med att delge dem vad vi arbetar med då vi menar att det är extra viktigt under rådande pandemi.
Vid samlingar kommer vi ge barnen tid och utrymme att berätta utan att de känner att det de säger är rätt eller fel.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: